Do­bra prak­sa

Poslovni Dnevnik - - It&logistika -

Iloč­ki ho­tel uveo HIS

No­vi iloč­ki ho­tel Vil­la Iva, ko­ji se sa svo­jih 15 so­ba ubra­ja u ma­nje hr­vat­ske ho­te­le, uveo je ho­tel­ski in­for­ma­cij­ski sus­tav ča­ko­več­ke tvrt­ke Mi­le­nij. Di­rek­tor Mi­le­ni­ja Do­mi­nik Murk is­ti­če da su je­dan od ri­jet­kih hr­vat­skih pro­izvo­đa­ča sof­tve­ra s cje­lo­vi­tim sus­ta­vom za ho­tel­sko pos­lo­va­nje. HIS ra­bi 50 ho­te­la u Hr­vat­skoj i BiH. “HIS za­mje­nju­je dvo­je lju­di u ad­mi­nis­tra­ci­ji, a k to­me je po­volj­ni­ji od stra­nih rje­še­nja te us­kla­đen s do­ma­ćim za­ko­no­dav­s­tvom i pri­la­god­lji­vi­ji po­tre­ba­ma ho­tel­skog me­nadž­men­ta”, za­klju­ču­je Murk.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.