Ko­li­či­ne

Poslovni Dnevnik - - Ufokusu -

Hr­vat­ska ka­ska za su­sje­di­ma

U Slo­ve­ni­ji je 2009. zbri­nu­to 5797 to­na elek­tro­nič­kog (EE) ot­pa­da, što je tri ki­lo­gra­ma po sta­nov­ni­ku. Pre­ma po­s­ljed­njim služ­be­nim po­da­ci­ma, u Hr­vat­skoj je 2008. go­di­ne pro­izve­de­no i uve­ze­no 73.000 to­na no­ve EE opre­me i ure­đa­ja, a skup­lje­no je 5700 i obra­đe­no 5420 to­na EE ot­pa­da. Pro­cje­nju­je se da go­diš­nje nas­ta­je 30 do 45 to­na EE ot­pa­da, tj. 7-10 kg po sta­nov­ni­ku, a u 2008. skup­lje­no je sa­mo 1,2 kg po sta­nov­ni­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.