A ener­gi­je

Če­tvor­na me­tra

Poslovni Dnevnik - - Vodič Za Male I Srednje Poduzetnike -

je važ­nost obra­zo­va­nja obrt­ni­ka re­kav­ši da je­di­no obra­zo­va­ni ka­dar ima šan­se bo­ri­ti se s kon­ku­ren­ci­jom. U sklo­pu Celj­skog saj­ma odr­ža­ni su i pos­lov­ni raz­go­vo­ri obrt­ni­ka i po­du­zet­ni­ka Slo­ve­ni­je, Hr­vat­ske, Aus­tri­je, Ma­đar­ske, Ita­li­je, Nje­mač­ke, Ma­ke­do­ni­je, BiH, Sr­bi­je i Ko­so­va, a glav­na te­ma je bi­la po­dru­čje ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je u gra­đe­vi­nar­stvu, elek­tro-dje­lat­nos­ti, pre­ra­di dr­va itd.

Pred­stav­n­ci HOK-a odr­ža­li su i sas­ta­nak sa slo­ven­skim ko­le­ga­ma o su­rad­nji na pro­jek­tu ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti vrijednom 520.000 eura.

Ove se go­di­ne, na­kon ne­ko­li­ko go­di­na, po­ve­ćao broj iz­la­ga­ča iz Hr­vat­ske, a uz 18 obrt­ni­ka ko­ji su se pred­sta­vi­li u or­ga­ni­za­ci­ji HOK-a, na saj­mu je sa­mos­tal­no bi­lo pet tvrt­ki, a pre­ko slo­ven­skih zas­tup­ni­ka če­ti­ri tvrt­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.