Za­jam­če­na go­diš­nja ren­ta

Ži­vot­no osi­gu­ra­nje KD Li­fe pred­sta­vio mo­del ko­ji će si­gur­no sli­je­di­ti i kon­ku­ren­ti

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije - ¸TIN BA­ŠIĆ/VLM

FPo­li­ca se pot­pi­su­je na 16 go­di­na i ci­je­li se iz­nos pla­ća od­mah, a na­kon sed­me go­di­ne is­pla­ću­je se ren­ta ko­ju jam­či De­ut­s­c­he Bank inan­cij­ska kri­za ko­ja je po­ve­ća­la strah gra­đa­na i ti­me ih odvuk­la od bi­lo kak­ve vr­ste ula­ga­nja uz­ro­ko­va­la je pro­ble­me i osi­gu­ra­va­ju­ćem tr­ži­štu. Strah od gu­bit­ka pos­la mno­ge je pre­pre­ka za uzi­ma­nja po­li­ce ži­vot­nog osi­gu­ra­nja ko­jeg se ovom tre­nut­ku čes­to sma­tra pi­je sve­ga tro­škom. Bu­du­ći da je za­ra­ču­na­ta bru­to pre­mi­ja u seg­men­tu ži­vot­nih osi­gu­ra­nja u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na pa­la sa 30,46 mi­li­ju­na ku­na na 1,53 mi­li­jar­de, jas­no je da osi­gu­ra­va­ju­će ku­će mo­ra­ju na­ći no­va rje­še­nja ka­ko pri­vu­ći kli­jen­te.

KD Li­fe je na do­ma­će tr­ži­šte osi­gu­ra­nja “iz­ba­cio” po­li­cu ži­vot­nog osi­gu­ra­nja ko­jom se na go­diš­njoj ra­zi­ni jam­či is­pla­ta ren­te. Ri­ječ je o to­me da se pre­mi­ja pla­ća jed­no­krat­no i sk­la­pa se na raz­dob­lje od šes­na­est go­di­na. Pre­ma odred­ba­ma ugo­vo­ra, kli­jent do sed­me go­di­ne ne do­bi­va ni­šta, no od sed­me do uklju­če­ne šes­na­es­te go­di­ne tra­ja­nja ugo­vo­ra is­pla­ću­je se de­set go­diš­njih ren­ti u ukup­noj vi­si­ni 140 pos­to upla­će­ne pre­mi­je.

Pro­blem je mi­ro­vi­na

Dak­le, ka­da bi kli­jent jed­no­krat­no upla­tio, pri­mje­ri­ce, 15.000 eura, od sed­me go­di­ne pa do is­te­ka po­li­ce, go­diš­nje bi mu bi­lo is­pla­će­no 2103 eura. Zna­či, u de­set is­pla­ta bi­lo bi mu is­pla­će­no ukup­no 21.032 eura. KD-ova no­va po­li­ca na­mi­je­nje­na je, ka­ko ka­žu, pre­ven­ci­ji ne­ima­šti­ne u tre­ćoj ži­vot­noj do­bi.

“Pro­blem mi­ro­vi­na u Hr­vat­skoj je naj­ve­ći pro­blem ko­ji ova zem­lja ima jer su za nje­go­vo rje­še­nje po­treb­na de­set­lje­ća, a mno­gi od nas ne­ma­ju vre­me­na če­ka­ti. Sto­ga je ovaj pro­izvod pri­la­go­đen oni­ma ko­ji se pri­bli­ža­va­ju tre­ćoj ži­vot­noj do­bi, a zna­ju da će im mi­ro­vi­na iz pr­vog i even­tu­al­no dru­gog stu­pa bi­ti ne­dos­tat­na za kva­li­te­tan ži­vot”, ka­zao nam je pred­sjed­nik Upra­ve KD ži­vot­nog osi­gu­ra­nja Ne­ven Ti­šma.

Is­ti­če ka­ko se upra­vo za ta­kav seg­ment sta­nov­niš­tva po­ka­za­la po­tre­ba da im se jam­če do­dat­na sred­stva u mi­ro­vi­ni uz jam­s­tvo jed­ne od naj­ja­čih svjet­skih ba­na­ka, a to je De­ut­s­c­he Bank.

“To su pro­izvo­di bu­duć­nos­ti. Za­kon omo­gu­ću­je da osi­gu­ra­va­ju­ća ku­ća ga­ran­ti­ra pre­mi­ju i sve češ­će će ku­će pla­si­ra­ti ovak­ve pro­izvo­de”, iz­ja­vio je za Pos­lov­ni dnev­nik Ma­ri­jan Ćur­ko­vić, di­rek­tor Di­rek­ci­je za una­pre­đe­nje osi­gu­ra­va­ju­ćih pos­lo­va u Cro­atia osigu- ra­nju. Is­ti­če da su tak­vi pro­izvo­di iz­u­zet­no važ­ni za šted­nju, po­go­to­vo za mi­ro­vi­nu.

“Tak­vi pro­izvo­di nu­de si­gur­nost. Svat­ko tko je ra­zu­man, uzet će tu po­li­cu”, uvje­ren je Ćur­ko­vić. Pre­ma nje­go­vu miš­lje­nju, i os­ta­le osi­gu­ra­va­ju­će ku­će po­čet će nu­di­ti ovak­vu vr­stu pro­izvo­da. Je­dan od raz­lo­ga je i sko­ri ula­zak u Europ­sku uni­ju na­kon če­ga će ta­moš­nje osi­gu­ra­va­ju­će ku­će mo­ći bez po­seb­nih do­zvo­la pos­lo­va­ti u Hr­vat­skoj.

I sam Ne­ven Ti­šma priz­na­je ka­ko su ren­te u svi­je­tu pu­no zas­tup­lje­ni­je ne­go u Hr­vat­skoj. “To je čud­no, jer ako ne­što tre­ba kli­jen­ti­ma osi­gu­ra­va­ju­ćih dru­šta­va u Hr­vat­skoj, on­da je to za­si­gur­no pro­izvod ko­jim je fi­nan­cij­ska ne­iz­vjes­nost mi­ro­vi­ne u Hr­vat­skoj ba­rem dje­lo­mič­no ubla­že­na”, za­klju­ču­je.

Ula­ga­nje bez ri­zi­ka

“To je ula­ga­nje bez ri­zi­ka, i to je do­bro. Ula­ga­či, od­nos­no kli­jen­ti ne mo­ra­ju se bri­nu­ti ni za što, upla­te no­vac i če­ka­ju. Ovak­vi pro­izvo­di su za­pra­vo kre­aci­ja i ma­što­vi­tost pro­daj­nog me­nadž­men­ta jer mo­ra­ju pro­na­ći na­čin ka­ko pro­bu­di­ti umr­tv­lje­no tr­ži­šte osi­gu­ra­nja”, po­ru­čio je Dra­go Ja­kov­če­vić, pro­fe­sor Eko­nom­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.