Kon­čar i Zvi­jez­da u Tes­la ban­ci

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Sa­vjet Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke (HNB) u sri­je­du je dao do­zvo­lu ula­ska u vlas­nič­ku struk­tu­ru no­vim di­oni­ča­ri­ma Tes­la ban­ke. Ta­ko su Kon­čar elek­tro­in­dus­tri­ja i Zvi­jez­da do­bi­li do­zvo­lu za stje­ca­nje udje­la vi­ših od 10 pos­to, a Fond za ra­zvoj Re­pu­bli­ke Sr­bi­je ste­kao je 30 pos­to ban­ke. Od­lu­ka sa­vje­ta HNB-a for­mal­na je do­zvo­la ula­ska no­vih di­oni­ča­ra u vlas­nič­ku struk­tu­ru Tes­la ban­ke. Po­čet­kom sr­p­nja Kon­čar EI u tu je ban­ku ulo­žio 3,5 mi­li­ju­na ku­na, dok je Zvi­jez­da iz kon­cer­na Agro­kor upla­ti­la če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na.

U do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji ban­ke Fond za ra­zvoj Re­pu­bli­ke Sr­bi­je su­dje­lo­vao je s go­to­vo 11 mi­li­ju­na ku­na. Pod­sje­ti­mo, osim ve­ćih ins­ti­tu­ci­onal­nih inves­ti­to­ra i do­ma­ćih tvrt­ki u pri­kup­lja­nju ka­pi­ta­la su­dje­lo­vao je i niz ma­njih do­ma­ćih i ino­zem­nih di­oni­ča­ra, po­put sr­p­ske Mes­ne in­dus­tri­je Ma­ti­je­vić, ko­ja je po­ve­ća­nje ka­pi­ta­la Tes­la ban­ke po­du­pr­la s oko 100.000 eura.

Ina­če, sa­vjet HNB-a na sjed­ni­ci je odo­brio da Go­ran Ga­zi­vo­da u još jed­nom man­da­tu bu­de čel­ni čo­vjek Ban­co Po­po­la­re, a Ivan Duj­mo­vić član Upra­ve. Ta­ko­đer je s a v j e t r a z mo­tri o naj no­vi - je gos­po­dar­ske i nov­ča­ne po­ka­za­te­lje, iz­vješ­će o uprav­lja­nju me­đu­na­rod­nim pri­ču­va­ma i fi­nan­cij­skom pos­lo­va­nju HNB-a u pr­vom ovo­go­diš­njem po­lu­go­di­štu.

Od­lu­ka sa­vje­ta HNB-a for­mal­na je do­zvo­la ula­ska no­vih di­oni­ča­ra u Tes­la ban­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.