Ka­da su mje­šta­ne vra­ti­li ku­ća­ma, po­če­le no­ve eks­plo­zi­je u vo­jar­ni

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Na po­dru­čju Pa­đa­na kod Kni­na u sri­je­du oko 13 sa­ti va­tra se na ne­kim mjes­ti­ma u kru­gu vo­jar­ne po­nov­no ras­plam­sa­la. Opet su se, kao i u uto­rak, ču­le de­to­na­ci­je eks­plo­ziv­nih na­pra­va, a su­kljao je i gust di­ma. Na­kon jed­ne eks­plo­zi­je iz­nad vo­jar­ne se iz­di­gla “gljiva” od 150 me­ta­ra. Sve to do­ga­đa­lo se na­kon što su mje­šta­ni Pa­đe­na, Ben­de­ra i Oćes­to­va oko 12 sa­ti ukr­ca­ni u auto­bu­se i vra­će­ni iz Kni­na u svo­ja mjes­ta. Njih 231 bi­lo je eva­ku­ira­no na­kon što je iz­bio po­žar u biv­šoj vo­jar­ni. Zbog po­nov­ne ak­ti­va­ci­je po­ža­ri­šta ces­ta D1 Gra­čac – Knin i sve pri­laz­ne pro­met­ni­ce u sri­je­du pos­li­je­pod­ne os­ta­le su za­tvo­re­ne. Po­li­ci­ja i voj­ska ni­ko­ga ni­su pu­šta­le u bli­zi­nu vo­jar­ne. MORH je po­t­vr­dio da su u vo­jar­ni bi­le avi­on­ske bom­be i go­ri­vo. U Kni­nu je pos­li­je­pod­ne odr­žan sas­ta­nak Sto­že­ra za­šti­te i spa­ša­va­nja gra­da Kni­na, na ko­jem je bio i pred­sjed­nik RH Ivo Jo­si­po­vić, a ugro­že­ni mje­šta­ni oče­ki­va­li su no­vu eva­ku­aci­ju. Ti­je­kom ju­tra če­ti­ri ka­na­de­ra i dva zrač­na trak­to­ra ga­si­li su po­žar, a bi­le su an­ga­ži­ra­ne i bes­pi­lot­ne le­tje­li­ce ko­je su sni­mi­le opo­ža­re­no po­dru­čje. Ugro­že­no po­dru­čje po­sje­ti­li su pot­pred­sjed­ni­ci Vla­de Slo­bo­dan Uze­lac i Dar­ko Mi­li­no­vić, na­čel­nik Glav­nog sto­že­ra OS-a Dra­go Lo­vrić i knin­ska gra­do­na­čel­ni­ca Jo­si­pa Ri­mac.

PIXSELL

No­ve snaž­ne eks­plo­zi­je iz­bi­le su ka­da se či­ni­lo da je po­žar u vo­jar­ni po­kraj Kni­na uga­šen

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.