Na­po­kon pred­stav­ljen Con­cept One

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Pa­ž­lji­vo skri­van iz­gled sport­sko­ga el ekt r i č nog auto­mo­bi­la Con­cep­ta One, hr­vat­ske tvrt­ke Ri­mac Auto­mo­bi­li, na­po­kon je ugle­dao svje­tlo da­na na jed­nom od naj­pres­tiž­ni­jih auto­saj­mo­va na svi­je­tu, u Fran­k­fur­tu. Do­sad se iz­gled auto­mo­bi­la skri­vao od me­di­ja ka­ko bi se u Fran­k­fur­tu pos­ti­gao što ve­ći uči­nak. Hr­vat­ska je ta­ko služ­be­no do­bi­la naj­br­ži elek­trič­ni auto na svi­je­tu, vri­je­dan oko 800.000 eura. Ova cr­ve­no-cr­na ju­ri­li­ca mo­že do­seg­nu­ti br­zi­nu od 305 km/h, a sa 0 na 100 km/h mo­že ubr­za­ti za sa­mo 2,8 se­kun­di. Pu­nom ba­te­ri­jom od 92 kWh Con­cept One mo­že pri­je­ći i do 600 km. Auto je sas­tav­ljen od 3000 raz­li­či­tih di­je­lo­va, a sva­ki dio je po­seb­no ra­zvi­ja­lo 20 vr­hun­skih in­že­nje­ra iz Ri­mac Auto­mo­bi­la u su­rad­nji sa 30-ak struč­nja­ka iz vi­še raz­li­či­tih kom­pa­ni­ja od ko­jih su ve­ći­na hr­vat­ske. Ovaj pro­jekt ne bi bio mo­guć da ni­je bi­lo ide­je mla­dog ino­va­to­ra i auto­di­zaj­ne­ra Ma­te Rim­ca ko­ji je ovim auto­mo­bi­lom ušao u po­vi­jest hr­vat­ske auto­in­dus­tri­je. Na­rav­no, pro­jekt ne bi bio os­tva­riv ni bez Rim­če­va taj­nog do­bro­či­ni­te­lja i inve- sti­to­ra, bo­ga­tog še­ika i čla­na kra­ljev­ske obi­te­lji iz Abu Dha­bi­ja, ko­ji je već na­ru­čio pr­va dva pri­mjer­ka auto­mo­bi­la. Ri­mac se već iz­jas­nio da je ri­ječ o luk­suz­nom pro­izvo­du ko­ji ni­kad ne­će ući u ma­sov­nu pro­izvod­nju, ali i da je ovaj pro­to­tip sa­mo po­če­tak.

Pr­vi pri­mjer­ci Con­cep­ta One tre­ba­li bi bi­ti go­to­vi do 2013. go­di­ne, ali tvrt­ka ne na­mje­ra­va pro­izvo­di­ti vi­še od 15 pri­mje­ra­ka go­diš­nje. Pro­izvod­nja auta će za­sad si­gur­no os­ta­ti u Hr­vat­skoj, bez ob- zi­ra na in­te­res stra­nih inves­ti­to­ra. Pa ipak, tvrt­ka Ri­mac pro­izvod­nju auto­mo­bi­la za­si­gur­no će pre­se­li­ti. Sa­daš­nja ra­di­oni­ca i glav­na tvrt­ki­na zgra­da je u Sve­toj Ne­de­lji, no već su svi za­pos­le­ni­ci, uklju­ču­ju­ći Rim­ca, svjes­ni da im ne­dos­ta­je pros­tor. Na­kon po­vrat­ka iz Nje­mač­ke vje­ro­jat­no će se ra­di­ti kon­kret­ni pla­no­vi o grad­nji no­ve pos­lov­ne zgra­de ko­ja će bi­ti u pot­pu­nom vlas­niš­tvu tvrt­ke Ri­mac Auto­mo­bi­li za raz­li­ku od do­sa­daš­nje iz­najm­lje­ne zgra­de.

PD

Pro­izvod­nja elek­trič­nog auto­mo­bi­la os­tat će u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.