De­pe­še na wi­ki­le­ak­su

Poslovni Dnevnik - - In&out -

Ru­si­ja tu ima in­te­re­se

Na Wi­ki­le­ak­su je objav­lje­na de­pe­ša iz ame­rič­kog ve­le­pos­lans­tva u Za­gre­bu gdje vaš pret­hod­nik u Za­gre­bu upo­zo­ra­va na ru­ske ener­get­ske in­te­re­se u Hr­vat­skoj ko­ji ne idu uvi­jek u pri­log Ma­đar­skoj. Mo­že­te li to ko­men­ti­ra­ti? - Ne mo­gu ko­men­ti­ra­ti ono što se objav­ju­je na Wi­ki­le­ak­su. Pi­ta­nje je ko­li­ko je to auten­tič­no. Ru­si­ja je naj­ve­ći iz­voz­nik pli­na i naf­te u Eu­ro­pi i si­gur­no ima svo­je in­te­re­se na tim tr­ži­šti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.