Ivi­ca To­do­rić u idu­ćih pet go­di­na u ener­ge­ti­ku ula­že mi­li­jar­du ku­na

Po­gon za pro­izvod­nju bi­opli­na EBRD Agro­ko­ru da­je za­jam od pet mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - TIN BA­ŠIĆ/VLM

EPo­gon ko­ji će bi­ti lo­ci­ran u Gra­de­cu, 40 km od Za­gre­ba, kao go­ri­vo ko­ris­tit će or­gan­ski ot­pad, nus­pro­izvo­de Agro­ko­ro­ve dje­lat­nos­ti pro­izvod­nje hra­ne urop­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) fi­nan­ci­ra pr­vi pro­jekt ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je u Hr­vat­skoj. Ri­ječ je o pro­jek­tu kon­cer­na Agro­kor Ivi­ce To­do­ri­ća ko­ji će idu­će go­di­ne otvo­ri­ti po­gon za pro­izvod­nju bi­opli­na. EBRD da­je Agro­ko­ru za­jam od pet mi­li­ju­na eura za grad­nju kom­bi­ni­ra­nog po­go­na za pro­izvod­nju to­plin­ske i elek­trič­ne ener­gi­je ko­ji će kao pri­mar­no go­ri­vo ko­ris­ti­ti bi­oplin. Ukup­na vri­jed­nost tog pro­jek­ta je, ka­ko tvr­de u Agro­ko­ru, ne­što vi­še od se­dam mi­li­ju­na eura.

No­vac od EBRD-ova zaj­ma is­ko­ris­tit će se za kup­nju i ins­ta­li­ra­nje po­go­na bi­opli­na te opre­me za ste­ri­li­za­ci­ju i pro­čiš­ća­va­nje vo­de. Do­vr­še­nje pro­jek­ta oče­ku­je se u ruj­nu 2012., a bit će u pot­pu­nos­ti us­kla­đen s pro­pi­si­ma EU o za­šti­ti oko­li­ša, sto­ji u pri­op­će­nju.

Ka­ko nam je rek­la di­rek­to­ri­ca EBRD-ova ure­da u Za­gre­bu Zsuz­san­na Har­gi­tai, ban­ka je do sa­da u pro­jek­te Agro­ko­ra ulo­ži­la oko 150 mi­li­ju­na eura.

“U tro­ško­vi­ma smo fi­nan­ci­ra­li oko 140 do 150 mi­li­ju­na eura vri­jed­nos­ti pro­je­ka­ta. Ri­ječ je o ula­ga­nju u ka­pi­tal i o du­go­roč­nim sred­stvi­ma. Fi­nan­ci­ra­li smo Agro­ko­ro­ve pro­jek­te u Hr­vat­skoj, Sr­bi­ji, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni”, ka­za­la je Har­gi­tai. Do­da­la je ka­ko s Agro­ko­rom su­ra­đu­ju vi­še od pet go­di­na. “Ovo je pr­va ener­ga­na na bi­oplin ko­ja ko­ris­ti ot­pad od po­ljo­pri­vre­de i pre­hram­be­ne in­dus­tri­je.

Pru­ži­li smo teh­no­lo­ško zna­nje Agro­ko­ru za pri­pre­mu ovog pro­jek­ta, a že­li­mo i nas­ta- vi­ti su­rad­nju. Ovo je sa­mo pr­vi pro­jekt Agro­ko­ra u ni­zu ko­ji će se pro­vo­di­ti”, ka­za­la je Har­gi­tai.

Po­gon će bi­ti iz­gra­đen u Gra­de­cu, 40 ki­lo­me­ta­ra Za- gre­ba. Kao go­ri­vo ko­ris­tit će se or­gan­ski ot­pad, nus­pro­izvo­de Agro­ko­ro­ve dje­lat­nos­ti pro­izvod­nje hra­ne.

Imat će ka­pa­ci­tet pro­izvod­nje od 1 MW elek­trič­ne ener­gi­je ko­ja će se is­po­ru­či­va­ti u hr­vat­sku mre­žu za ops­kr­bu elek­trič­nom ener­gi­jom. To je pr­vi ko­rak u Agro­ko­ro­vim stra­te­škim pla­no­vi­ma za ra­zvoj vi­še slič­nih pro­je­ka­ta s ukup­nim ka­pa­ci­te­tom pro­izvod­nje do 30 MW, is­ti­če se u pri­op­će­nju.

“ Naj no­vi j a s ur a d nj a s EBRD-om po­če­tak je Agro­ko­ro­va pro­jek­ta bi­oplin­skih pos­tro­je­nja na ba­zi organskog ot­pa­da i ot­pa­da nas­ta­log u pro­ce­su pro­izvod­nje u pre­hram­be­noj in­dus­tri­ji. Grad­nja ovog po­go­na ujed­no je i pri­li­ka da Agro­kor po­ka­že ka­ko inves­ti­ci­je u bi­oplin­ska pos­tro­je­nja ima­ju ve­lik po­ten­ci­jal”, iz­ja­vio je Mis­lav Ga­lić, iz­vr­š­ni pot­pred­sjed­nik Agro­ko­ra za pos­lov­nu gru­pu hra­na.

PIXSELL

Ugovor su u sri­je­du pot­pi­sa­li Mis­lav Ga­lić u ime Agro­ko­ra i Zsuz­san­na Har­gi­tai iz EBRD-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.