Le­nac ra­di i za Car­val

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Bro­do­gra­di­li­šte

“Vik­tor Le­nac” ugo­vo­ri­lo je pre­ina­ku bro­da “Sam­p­son” u vlas­niš­tvu vo­de­će­ga svjet­skog al­ter­na­tiv­nog inves­ti­cij­skog fon­da Car­val Inves­tors, vri­jed­nu 12,8 mi­li­ju­na eura, pri­op­će­no je u če­t­vr­tak iz tog šk­ve­ra. “Sam­p­son” je brod za ins­ta­la­cij­ske ra­do­ve na “of­f­sho­re” plin­skim i naf­t­nim po­lji­ma, a na­kon pre­ina­ke bit će brod-di­za­li­ca i cje­vo­po­la­gač. U sri­je­du pos­li­je­pod­ne u “Le­nac” je uplo­vio za­po­vjed­ni brod ame­rič­ke 6. flo­te, na ko­jem će u tom bro­do­gra­di­li­štu bi­ti obav­ljen re­mont.

Ho­će li pro­jekt Bri­ju­ni Ri­vi­je­ra us­pje­ti pri­vu­ći do­vo­ljan broj spo­sob­nih ula­ga­ča, znat će se 16. si­ječ­nja idu­će go­di­ne. Do tog će se da­tu­ma pri­kup­lja­ti po­nu­de suk­lad­no na­tje­ča­ju objav­lje­nom u če­t­vr­tak u dnev­nim no­vi­na­ma te na stra­ni­ca­ma agen­ci­je AUDIO, Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re te sa­me tvrt­ke Bri­ju­ni Ri­vi­je­ra.

Svoj in­te­res da su­dje­lu­je u pro­jek­tu ukup­ne vri­jed­nos­ti dvi­je mi­li­jar­de ku­na za­sad je jav­no is­ka­zao sa­mo poduzetnik Dan­ko Kon­čar. Nes­luž­be­no se doz­na­je da će na­tje­čaj­nu do­ku­men­ta­ci­ju pre­uze­ti i dio tvrt­ki ko­ji je su­dje­lo­vao na pred­na­tje­ča­ju 2007. go­di­ne iako su se u pro­tek­lih sko­ro pet go­di­na okol­nos­ti na tr­ži­štu znat­no iz­mi­je­ni­le.

Doz­na­je­mo da se mo­gu oče­ki­va­ti po­nu­de In­gre, tu­ris­tič­ke gru­pa­ci­je Va­la­mar te nje­mač­ke tvrt­ke Stangl Con­sult.

Ra­zvoj do­ga­đa­ja

Me­đu po­ten­ci­jal­nim inves­ti­to­ri­ma ko­ji su se već ras­pi­ti­va­li o ula­ga­nju u Is­tru spo­mi­nju se ame­rič­ki inves­ti­to­ri, što po­t­vr­đu­je pri­ču da je žu­pan Ivan Ja­kov­čić upra­vo zbog Bri­ju­ni Ri­vi­je­re ot­pu­to­vao u SAD. Ka­tar­ski ula­ga­či ko­ji su svoj in­te­res is­ka­za­li 2009. go­di­ne pri­li­kom po­sje­ta Hr­vat­skoj na­vod­no su još za­gri­ja­ni za pro­jekt, no ipak “va­žu” svo­ju od­lu­ku.

Me­đu ula­ga­či­ma ko­ji su 2007. bi­li u igri, a sad se si­gur­no ne­će ja­vi­ti na na­tje­čaj je Or­co gru­pa, ko­ja nam je i služ­be­no po­t­vr­di­la da ula­ga­nje u Hr­vat­skoj za sa­da ni­je pred­met in­te­re­sa tvrt­ke. U Valamaru

Ra­to­mir Ivi­čić

su nam krat­ko po­ru­či­li da pom­no pra­te do­ga­đa­nja ve­za­na za pro­jekt, no da će o dalj­njem su­dje­lo­va­nju od­lu­či­ti na­kon obja­ve na­tje­ča­ja.

Me­đu­na­rod­ni na­tje­čaj za oda­bir naj­bo­ljih inves­ti­to­ra objav­ljen u če­t­vr­tak obu­hva­ća tri lo­ka­ci­je, otok Sv. Ka­ta­ri­na Mo­nu­men­ti (Pu­la), Hi­dro­ba­za (Pu­la) te Pi­ne­ta (Fa­ža­na). Na lo­ka­ci­ji Pi­ne­ta smje­šte­noj pre­ko pu­ta bri­jun­skog oto­čja pla­ni­ra se gra­di­ti ho­tel ka­pa­ci­te­ta 650 pos­te­lja, tu­ris­tič­ko na­se­lje te sport­sko-re­kre­acij­ski sa­dr­ža­ji. Na lo­ka­ci­ji Hi­dro­ba­za gra­dit će se ho­tel ka­pa­ci­te- ta do 1000 pos­te­lja, ta­ko­đer sa sport­skim sa­dr­ža­ji­ma. Na tre­ćoj lo­ka­ci­ji, Sv. Ka­ta­ri­ni Mo­nu­men­ti, smje­šte­noj na sje­ver­noj stra­ni pul­ske lu­ke, tek ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od gra­da, pre­dvi­đa se grad­nja dvi­ju ma­ri­na, “Sve­ta Ka­ta­ri­na” te “Lu­ka 2”, te ma­nji ho­tel s naj­vi­še dvjes­to kre­ve­ta. Upra­vo će tre­ća lo­ka­ci­ja iz­a­zva­ti naj­ve­ći in­te­res ula­ga­ča, tvr­de na­ši su­go­vor­ni­ci.

“Sma­tra­mo da će ula­ga­nje u ma­ri­ne i ma­nji ho­tel inves­ti­to­ri­ma bi­ti naj­priv­lač­ni­je, di­je­lom sto­ga što se ra­di o ma­njem ‘za­lo­ga­ju’ ali i za­to što ma­ri­ne ima­ju bo­lju sto­pu po­vra­ta ula­ga­nja ne­go ve­li­ki ho­te­li, po­go­to­vo u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Pu­le i nje­zi­nih sa­dr­ža­ja. I na pr­vom na­tje­ča­ju uos­ta­lom upra­vo ta lo­ka­ci­ja na­iš­la je na naj­ve­ći in­te­res ula­ga­ča”, ka­že Ra­to­mir Ivi­čić, di­rek­tor tvrt­ke Bri­ju­ni Ri­vi­je­ra, ko­ji oče­ku­je in­te­res ula­ga­ča za sve di­je­lo­ve pro­jek­ta.

“Na pr­vom na­tje­ča­ju in­te­res je po­ka­za­lo 28 tvrt­ki, njih 17 ima­lo je do­kaz da je spo­sob­no za ula­zak u pro­jekt. Ne vi- dim za­što sad si­tu­aci­ja ne bi bi­la još bo­lja”, ka­že Ivi­čić ko­ji bi bio naj­sret­ni­ji kad bi se u pro­jekt uklju­či­lo što vi­še do­ma­ćih tvrt­ki.

Pi­sme­na oba­vi­jest

Ivi­čić na­po­mi­nje da su ula­ga­či ko­ji su 2007. već ot­ku­pi­li na­tje­čaj­nu do­ku­men­ta­ci­ju pre­ma no­vom na­tje­ča­ju os­lo­bo­đe­ni po­nov­nog pla­ća­nja nak­na­de za do­ku­men­ta­ci­ju. Svih 17 tvrt­ki ko­je su ta­da udo­vo­lji­le na­tje­ča­ju i po­ka­za­le spo­sob­nost ula­ga­nja tvrt­ka Bri­ju­ni Ri­vi­je­ra pi­sme­no je oba­vi­jes­ti­la o no­vom na­tje­ča­ju. Ivi­čić na­po­mi­nje da je zna­tan broj onih ko­ji su u svom od­go­vo­ru po­t­vr­di­li da su i da­lje za­in­te­re­si­ra­ni za pro­jekt, no za­sad ne že­li ot­kri­va­ti o ko­jim je ula­ga­či­ma ri­ječ.

U pos­lov­nim kru­go­vi­ma po­ja­vi­la se sum­nja da su ula­ga­či ra­zo­ča­ra­ni či­nje­ni­com da u pro­jekt još ni­je uš­la lo­ka­ci­ja Mu­zil jer još ni­je do­ne­sen pros­tor­ni plan. Ivi­čić sma­tra da je ri­ječ tek o spe­ku­la­ci­ja­ma ko­je ne­ma­ju os­no­ve.

U ovom je tjed­nu 'Vik­tor Le­nac' ugo­vo­rio dva pos­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.