Upra­va Ve­le­saj­ma i Hol­din­ga na me­ti sin­di­ka­ta

Tra­že smje­ne Rad­ni­ci tvr­de da Mi­re­la Bar­to­lec vo­di sa­jam­sku tvrt­ku u pro­past

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - BI­SER­KA RA­NO­GA­JEC

RZa­pos­le­ni­ci ZV-a op­tu­žu­ju di­rek­to­ri­cu i Za­gre­bač­ki hol­ding da vo­de Ve­le­sa­jam u pro­past ad­ni­ci Za­gre­bač­kog ve­le­saj­ma i Sin­di­kat tr­go­vi­ne Hr­vat­ske (STH), ju­čer su za­tra­ži­li smje­nu di­rek­to­ri­ce Mi­re­le Bar­to­lec, ali i Upra­ve Za­gre­bač­kog hol­din­ga. Sma­tra­ju da se sa­mo ta­ko ova sa­jam­ska us­ta­no­va mo­že spa­si­ti od si­gur­ne pro­pas­ti.

Taj je zah­tjev do­dat­no na­gla­sio pro­blem o ko­jem smo pi­sa­li ju­čer u po­vo­du otva­ra­nja Je­sen­skih saj­mo­va, ko­ji su blje­da sje­na ne­kad re­pre­zen­ta­tiv­nih iz­lož­bi ko­je su se odr­ža­va­le na Za­gre­bač­kom ve­le­saj­mu. Ovo­go­diš­nji Je­sen­ski saj­mo­vi su bez gu­žvi, pos­lov­nih po­sje­ta, ra­zo­ča­ra­li su stra­ne part­ne­re, a oku­pi­li su tek to­li­ko iz­la­ga­ča da su sta­li u sve­ga dva od ras­po­lo­ži­vih 40 pa­vi­ljo­na.

Sum­nje u mal­ver­za­ci­je

Za tak­vo sta­nje rad­ni­ci i Sin­di­kat tr­go­vi­ne Hr­vat­ske kri­ve lo­še po­te­ze Upra­ve te is­ti­ču da dok se dru­gi saj­mo­vi ra­zvi­ja­ju, Za­gre­bač­ki Ve­le­sa­jam ne­pres­ta­no po­ve­ća­va gu­bit­ke. U 2008. gu­bi­tak je bio 6,5 mi­li­ju­na ku­na, a la­ni već bli­zu 50 mi­li­ju­na, što na­vo­di sin­di­kat na miš­lje­nje ka­ko se na­mjer­no uni­šta­va sa­jam da bi se doš­lo do atrak­tiv­nog pros­to­ra.

Rad­ni­ci i Sin­di­kat za­to po­ru­ču­ju da im je dos­ta tak­ve pos­lov­ne po­li­ti­ke sa­daš­nje Upra­ve, ali i pro­pus­ta Za­gre­bač­kog hol­din­ga ko­ji pos­tav­lja nes­po­sob­no ru­ko­vod­stvo i za­obi­la­zi nji­ho­va upo­zo­re­nja. Do­da­ju da su sprem­ni na sve sin­di­kal­ne ak­ci­je, pa čak i za­tva­ra­nje ula­za Upra­vi jer su fi­nan­cij­ski re­zul­ta­ti da­le­ko is­pod pos­lo­va­nja svih dru­gih saj­mo­va u re­gi­ji.

PIXSELL

Mi­re­la Bar­to­lec, di­rek­to­ri­ca ZV-a, ka­že da ne­ko­li­ko rad­ni­ka pot­ko­pa­va sav trud ve­ći­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.