NA­TA­LI­JA MATAIĆ

KU­TJE­VO

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Vlas­nik Ku­tje­va Enver Mo­ra­lić pro­mo­vi­rao je do­sa­daš­nju čla­ni­cu Upra­ve Na­ta­li­ju Ma­tić u pred­sjed­ni­cu Upra­ve. Mataić je ka­ri­je­ru za­po­če­la 2002. u Me­ta­li­ja­tran­su, no br­zo je doš­la u Ku­tje­vo. U Upra­vu druš­tva uš­la je 2007. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.