Na­kon la­van­de na uda­ru i gra­đe­vi­na­ri

No­vi front U Sr­bi­ji se nas­tav­lja kam­pa­nja ko­jom se ta dr­ža­va že­li pri­ka­za­ti kao eko­nom­ska ko­lo­ni­ja Hr­vat­ske po­zi­tiv­ni pri­mje­ri

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - RA­TO PET­KO­VIĆ/VLM

Ume­dij­skoj kam­pa­nji ko­ja ima za cilj po­ka­za­ti ka­ko je Sr­bi­ja pos­ta­la hr­vat­ska eko­nom­ska ko­lo­ni­ja na red je doš­la i gra­đe­vin­ska dje­lat­nost. Be­ograd­ski ta­blo­id Ku­rir, po­zi­va­ju­ći se na po­dat­ke Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je (PKS), obja­vio je ka­ko hr­vat­ske gra­đe­vin­ske tvrt­ke u Sr­bi­ji go­diš­nje obav­lja­ju ra­do­ve vri­jed­ne i do 150 mi­li­ju­na eura, dok sr­p­ska po­du­ze­ća u Hr­vat­skoj ne za­ra­de ni­je­dan euro. Be­ograd­ski me­di­ji tvr­de da 330 hr­vat­skih gra­đe­vin­skih tvrt­ki ra­di pos­lo­ve vri­jed­ne 150 mi­li­ju­na eura

Opasna pre­tje­ri­va­nja

To je dru­gi tekst u ne­pu­na dva tjed­na ko­ji že­li po­ka­za­ti ka­ko iz­me­đu dvi­je zem­lje pos­to­je ne­rav­no­prav­ni eko­nom­ski od­no­si. Pr­vo se in­for­ma­ci­jom o ot­ka­zi­va­nju uvo­za 300.000 sr­p­skih sad­ni­ca la­van­de u Hr­vat­sku že­lje­lo po­ka­za­ti ka­ko je sr­p­ska ro­ba ne­po­želj­na na hr­vat­skom tr­ži­štu, a čes­to se kao ar­gu­men­ta­ci­ja ra­bi za­tvo­re­nost hr­vat­skog tr­ži­šta za sr­p­ske ci­ga­re­te. Iako pro­izvo­đač sad­ni­ca la­van­de ni­je htio obja­vi­ti ime na­ru­či­te­lja, objaš­nja­va­ju­ći to za­šti­tom pos­lov­nog

Kons­truk­tor i Be­ograd

Da iz­me­đu sr­p­skih i hr­vat­skih po­du­ze­ća pos­to­ji su­rad­nja po­t­vr­đu­je i kon­zor­cij Kons­truk­to­ra i Po­du­ze­ća za ces­te Be­ograd, ko­ji je kon­ku­ri­rao za do­bi­va­nje pos­la na grad­nji di­oni­ca auto­ces­te na ko­ri­do­ru X pre­ma ma­ke­don­skoj i bu­gar­skoj gra­ni­ci. Po­sao su ipak do­bi­le grč­ke tvrt­ke jer su po­nu­di­le ni­žu ci­je­nu ko­ju pak u Pri­vred­noj ko­mo­ri Sr­bi­je sma­tra­ju dam­pin­škom. U oda­bi­ru iz­vo­đa­ča ra­do­va glav­nu ulo­gu ima­li su kre­di­to­ri, od­nos­no Svjet­ska ban­ka, Eu­rop­ska inves­ti­cij­ska ban­ka i Eu­rop­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj. part­ne­ra ko­ji je na­vod­no ot­ka­zao kup­nju na­kon pri­jet­nji jer ku­pu­je ro­bu pro­izve­de­nu u Sr­bi­ji, pos­li­je je za Pos­lov­ni dnev­nik re­kao da je “do­bio upu­tu s vr­ha da ne ta­la­sa”. Na pos­lo­va­nje u Hr­vat­skoj po­ža­li­li su se sr­p­ski biz­ni­sme­ni Ro­do­ljub Da­ško­vić i Slo­bo­dan Vu­či­će­vić, ko­ji su u kup­nju hr­vat­skih tvrt­ki za­jed­no ulo­ži­li oko 50 mi­li­ju­na eura.

Tek što se sle­gla pra­ši­na oko la­van­de i ci­ga­re­ta, na uda­ru be­ograd­skih me­di­ja naš­la se hr­vat­ska gra­đe­vin­ska ope­ra­ti­va. Na­vo­di se da čak 330 hr­vat­skih tvrt­ki obav­lja gra­đe­vin- ske ra­do­ve u Sr­bi­ji, što je oči­to pre­tje­ri­va­nje jer ih to­li­ko ima u svim dje­lat­nos­ti­ma za­jed­no. Od tvrt­ki se po­imen­ce spo­mi­nju Za­go­rje Teh­no­be­ton, ko­ji gra­di tri objek­ta, Nexe gru­pa, tvor­ni­ca cri­je­pa Po­let, tvor­ni­ca ope­ke Stra­ži­lo­vo i Osi­jek-Ko­teks. Po­vo­ljan sta­tus hr­vat­skih gra­đe­vin­skih po­du­ze­ća u Sr­bi­ji Go­ran Ro­dić, taj­nik Udru­že­nja za gra­đe­vi­nu pri PKS-u, objaš­nja­va ti­me što im hr­vat­ska vla­da osi­gu­ra­va jam­s­tva i ta­ko po­di­že nji­ho­ve re­fe­ren­ci­je na vi­šu ra­zi­nu. Ro­dić ka­že da sr­p­ska po­du­ze­ća ne­ma­ju dr­žav­nu pot­po­ru pa će gra­đe­vin­ska in­dus­tri­ja bi­ti lik­vi­di­ra­na za dvi­je go­di­ne ako se nas­ta­vi tak­va vla­di­na po­li­ti­ka. Ro­dić sma­tra da su ci­je­ne hr­vat­skih gra- đe­vin­skih tvrt­ki i 30% vi­še od sr­p­skih, no una­toč to­me PKS je tra­žio da vla­da na na­tje­ča­ji­ma fa­vo­ri­zi­ra sr­p­ske tvrt­ke.

I Ku­rir, po­zva­ju­ći se na hr­vat­ske me­di­je, na­vo­di da je Dra­go Ta­dić, ve­ćin­ski vlas­nik Osi­jek-Ko­tek­sa, bio pri­ve­den 16. sr­p­nja zbog da­va­nja i pri­ma­nja mi­ta. Ina­če, Osi­jek-Ko­teks se u Sr­bi­ji ba­vi va­đe­njem šljun­ka i re­kons­truk­ci­jom ri­ječ­no­ga ka­na­la za što će do­bi­ti če­ti­ri mi­li­ju­na eura.

Od idi­le do pri­ti­sa­ka

Stje­če se do­jam da se u Sr­bi­ji, za­sad pre­ko me­di­ja, po­ja­ča­va­ju pri­tis­ci za us­pos­tav­lja­nje re­ci­pro­ci­te­ta u eko­nom­skim od­no­si­ma iz­me­đu dvi­je zem­lje, ko­ji su po­čet­kom go­di­ne bi­li go­to­vo idi­lič­ni. Ru­dolf Rom, di­rek­tor za gra­đe­vi­nu pri Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri, iz­ja­vio je da su hr­vat­ska po­du­ze­ća volj­na us­pos­ta­vi­ti su­rad­nju sa sr­p­skim tvrt­ka­ma. O toj je su­rad­nji, u or­ga­ni­za­ci­ji ko­mo­ra dvi­ju ze­ma­lja, po­čet­kom go­di­ne odr­žan skup na ko­jem su se oku­pi­li pred­stav­ni­ci 40-ak tvrt­ki iz Hr­vat­ske i Sr­bi­je ka­ko bi raz­go­va­ra­li o za­jed­nič­kom nas­tu­pu na tre­ćim tr­ži­šti­ma, a na­jav­lje­no je os­ni­va­nje za­jed­nič­ko­ga kon­zor­ci­ja ko­ji bi kon­ku­ri­rao za iz­vo­đe­nje ra­do­va u Ru­si­ji, oso­bi­to u So­či­ju u ko­jem se gra­de objek­ti za po­tre­be Zim­skih olim­pij­skih iga­ra.

PIXSELL

O sve češ­ćim eko­nom­skim raz­mi­ri­ca­ma Hr­vat­ske i Sr­bi­je dr­žav­ni vrh obi­ju dr­ža­va za sa­da šu­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.