No­vi uvje­ti

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Re­gu­la­ti­va u fo­ku­su

Di­rek­to­ri­ma in­for­ma­ti­ka ove je go­di­ne u sre­di­štu po­zor­nos­ti re­gu­la­ti­va, sto­ji u no­vom IBMo­vu glo­bal­nom is­tra­ži­va­nju “The Essen­ti­al CIO”. Uz tr­žiš­ne čim­be­ni­ke, teh­no­lo­ški na­pre­dak i ma­kro­eko­nom­ske uvje­te di­rek­to­ri in­for­ma­ti­ka ove su go­di­ne na dru­go mjes­to svo­jih pri­ori­te­ta pos­ta­vi­li re­gu­la­tor­na us­kla­đi­va­nja. Na taj trend utje­če kri­za ko­ja po­ti­če res­truk­tu­ri­ra­nje uvje­ta pos­lo­va­nja i na naj­ra­zvi­je­ni­jim tr­ži­šti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.