IT rje­še­nja u ‘obla­ku’

EMC Fo­rum 2011.

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Kor­po­ra­ci­ja

EMC, vo­de­ći svjet­ski pru­ža­telj rje­še­nja u seg­men­tu ra­ču­nal­ne in­fras­truk­tu­re, 11. lis­to­pa­da će u za­gre­bač­kom ho­te­lu An­tu­no­vić odr­ža­ti dru­gu služ­be­nu kon­fe­ren­ci­ju u Hr­vat­skoj – EMC Fo­rum 2011. Do­ga­đaj će oku­pi­ti lo­kal­ne i re­gi­onal­ne korisnike, part­ne­re te vo­de­će struč­nja­ke za in­fras­truk­tur­na IT rje­še­nja s po­dru­čja po­hra­ne i skla­di­šte­nja po­da­ta­ka. Ovo­go­diš­nji fo­rum odr­ža­va se pod ges­lom “Ra­ču­nal­ni oblak za more po­da­ta­ka” jer će se na pre­da­va­nji­ma i ra­di­oni­ca­ma pri­ka­za­ti ka­ko se u obla­ku (Clo­ud Com­pu­ting) mo­že uprav­lja­ti sve ve­ćom ko­li­či­nom po­da­ta­ka i in­for­ma­ci­ja. Uz broj­ne struč­nja­ke s po­dru­čja uprav­lja­nja po­da­ci­ma oče­ku­je se i do­la­zak Bri­ana Gal­lag­he­ra, pred­sjed­ni­ka EMC-ova odje­la za ra­zvoj i pro­midž­bu ino­va­tiv­nih sof­tver­skih rje­še­nja i pro­izvo­da tvrt­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.