Wor­ld Tra­vel Awar­ds u Za­gre­bu

Vr­hun­sko priz­na­nje Hr­vat­sko do­ma­ćins­tvo pres­tiž­noj na­gra­di po­ka­zu­je ko­li­ko stran­ci ci­je­ne na­še ho­te­le či­nje­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - In&out - ANA MLI­NA­RIĆ

DPa­la­ce Ho­tel,

Dva su hr­vat­ska ho­te­la uvr­šte­na na po­pis naj­bo­ljih ho­te­la na svi­je­tu i svo­joj zem­lji do­ni­je­li priz­na­nje svjet­skih tu­ris­tič­kih struč­nja­ka ko­ji do­la­ze u glav­ni grad va hr­vat­ska ho­te­la, split­ski Le Me­ri­di­en Lav i du­bro­vač­ki Pa­la­ce Ho­tel uvr­šte­ni su me­đu naj­bo­lje europ­ske ho­te­le pre­ma iz­bo­ru or­ga­ni­za­ci­je Wor­ld Tra­vel Awar­ds (WTA). Na­gra­da tu­ris­tič­ke in­dus­tri­je Wor­ld Tra­vel Awar­ds os­no­va­na je 1993. go­di­ne s ci­ljem oda­va­nja priz­na­nja i na­gra­đi­va­nja pos­tig­nu­ća u svim seg­men­ti­ma svjet­skog tu­ris­tič­kog sek­to­ra. Ove go­di­ne sla­vi 18 go­di­na pos­to­ja­nja a u gla­so­va­nju je su­dje­lo­va­lo 183,000 struč­nja­ka iz tu­riz­ma uklju­ču­ju­ći put­nič­ke agen­te, to­ur ope­ra­to­re i buye­re iz pre­ko 160 ze­ma­lja svi­je­ta.

Pres­tiž­ne na­gra­de do­di­je­lit će se u za­gre­bač­kom ho­te­lu Re­gent Es­pla­na­de što je još jed­no priz­na­nje za do­ma­će ho­te­li­je­re. Na­kon proš­lo­go­diš­nje sve­ča­ne ce­re­mo­ni­je do­dje­le na­gra­da na Taj­lan­du, ove su go­di­ne iz WTA od­lu­či­li da do­ma­ćin bu­de baš za­gre­bač­ki ho­tel ko­ji je proš­lo­go­diš­nji do­bit­nik na­gra­de za naj­luk­suz­ni­ji grad­ski ho­tel. Evo ko­ji su još ho­te­li u 2011. odu­še­vi­li vo­de­će lju­de u WTA-u. Du­bro­vač­ki ho­tel u sas­ta­vu Ja­dran­skih luk­suz­nih ho­te­la ovo­go­diš­nji je do­bit­nik WTA-ove na­gra­de za naj­bo­lji europ­ski re­sort ho­tel. To je pr­va eu­rop­ska na­gra­da du­bro­vač­kom ho­te­lu, ali ne i pr­vo priz­na­nje kva­li­te­te. Na­ime, ho­tel s pet zvjez­di­ca već je tri go­di­ne za re­dom no­si­telj na­gra­de za naj­bo­lji hr­vat­ski ho­tel.

“Po­s­ljed­njih go­di­na ulo­ži­li smo pu­no tru­da u po­di­za­nje kva­li­te­te us­lu­ge i uve­li broj­ne do­dat­ne sa­dr­ža­je i ak­tiv­nos­ti ka­ko bi se ho­tel po­zi­ci­oni­rao kao re­gi­onal­ni li­der na iz­nim­no zah­tjev­nom me­đu­na­rod­nom tu­ris­tič­kom tr­ži­štu”, ka­zao je di­rek­tor ho­te­la Ra­de Ma­lo­ba­bić. Taj ho­tel svo­jim gos­ti­ma pru­ža po­gled na more iz svih 308 so­ba i apart­ma­na, a osim luk­suz­nog smje­šta­ja gos­ti­ma je na ras­po­la­ga­nju noć­ni klub, ba­ro­vi, kon­fe­ren­cij­ska dvo­ra­na i res­to­ra­ni s do­ma­ćom i in­ter­na­ci­onal­nom ku­hi­njom.

Air­port Ho­tel: So­fi­tel He­at­hrow,

Je­di­ni ho­tel na naj­ve­ćem lon­don­skom aero­dro­mu He­at­hrowu spo­jen je s aero­drom­skim ter­mi­na­li­ma i u po­nu­di ima 605 so­ba za ne­pu-

Le Me­ri­di­en Lav, Split

Se­dam res­to­ra­na i ba­ro­va, 381 so­ba i apart­man, spa i wel­l­ness cen­tar, ma­ri­na za pri­vat­ne jah­te, kon­fe­ren­cij­ski cen­tar, bu­ti­ci i te­ni­ski te­re­ni sa­mo su dio po­nu­de split­skog ho­te­la smje­šte­nog u Pod­stra­ni. Glas­no­go­vor­ni­ca ho­te­la Da­ni Ma­ti­ja­ca ka­za­la je da je ovo već sed­ma WTA-ova na­gra­da na eu­rop­skoj ra­zi­ni, a ho­tel je do­bio i če­ti­ri do­ma­će na­gra­de. “Ovo nam je na­gra­da za rad i trud ko­ji tra­je dva­na­est mje­se­ci”, ka­za­la je Ma­ti­ja­ca i naj­a­vi­la no­vi­te­te u gas­tro­nom­skoj po­nu­di ho­te­la. “Kre­će­mo sa Starwo­odo­vim pro­jek­tom, ko­ji je na­ša krov­na ku­ća, a ri­ječ je o pro­jek­tu ‘Umjet­nost na ta­nju­ru’. Uči­nit će­mo hr­vat­ske spe­ci­ja­li­tet dos­tup­ne svim gos­ti­ma ko­ji su, ka­ko je na­še is­kus­tvo po­ka­za­lo, ja­ko za­in­te­re­si­ra­ni za mi­ri­se i oku­se hr­vat­ske ku­hi­nje”, naj­a­vi­la je glas­no­go­vor­ni­ca. Iako je pod­se­zo­na u pu­nom je­ku Me­ri­di­en Lav is­pu­njen je do po­s­ljed­njeg kre­ve­ta, a lje­to iza nas, pre­ma ri­je­či­ma Ma­ti­ja­ce, bi­lo je naj­bo­lje do sa­da. ša­če, 27 apart­ma­na, 45 so­ba za sas­tan­ke, dva res­to­ra­na, dva ba­ra i sa­lon za ča­jan­ke. Osim to­ga gos­ti­ma je na ras­po­la­ga­nju fri­zer­ski sa­lon, dra­gu­ljar­ni­ca te spa i wel­l­ness cen­tar.

Bo­utique Ho­tel: Les Ot­to­mans,

Bu­tik-ho­tel vi­še i nje tak­va no­vost u ho­te­li­jer­skoj po­nu­di. Ri­ječ je ma­njim, in­tim­ni­jim ho­te­li­ma sa spe­ci­fič­no ure­đe­nim in­te­ri­je­rom. Ovaj is­tan­bul­ski ho­tel ima de­set so­ba ure­đe­nih pre­ma feng shui fi­lo­zo­fi­ji, a sve no­se ime­na sul­ta­na i ca­re­va iz oto­man­skog car­stva. U sklo­pu ho­te­la na­la­zi se spa cen­tar, te­re­ta­na i res­to­ran. Za lju­bi­te­lje mo­ra osi­gu­ra­na je jah­ta za pro­vod.

Bu­tiqe Re­sort: Vil­la Joya, Al­bu­fe­ira

Još je­dan bu­tik-ho­tel na jugu Por­tu­ga­la na­šao se na WTA-ovu po­pi­su. U po­nu­di je je­da­na­est so­ba, spa cen­tar, golf te­ren i res­to­ran Mic­he­lin Star ko­ji sva­ko­ga da­na gos­ti­ma nu­di svje­žu mor­sku hra­nu za­či­nje­nu svi­me što se mo­že na­ći na Al­bu­fe­ir­skoj tr­ž­ni­ci, a sve to u ku­hi­nji mi­je­ša na­gra­đi­va­ni šef ku­hi­nje Di­eter Kos­c­hi­na. Res­to­ran je i mjes­to su­sre­ta naj­bo­ljih svjet­skih ku­ha­ra ko­ji se sva­kog si­ječ­nja su­sre­ću na fes­ti­va­lu po­sve­će­nom Cla­udi­ji Jung ko­ja je pri­je 25 go­di­na os­no­va­la ho­tel.

Kem­pin­ski Ho­tel Gi­ar­di­no di Cons­tan­za,

Ho­tel Kem­pin­ski svo­je gos­te ugoš­ću­je pra­te­ći slo­gan: “Što god za­mis­li­te na svom od­mo­ru mi mo­že­mo os­tva­rit: vož­nju he­li­kop­te­rom, is­pi­ja­nje kok­te­la uz za­la­zak sun­ca po­kraj grč­kih hra­mo­va, noć­ni ri­bo­lov, ulaz­ni­ce za Ma­ssi­mo te­atar u Pa­ler­mu ili pak je­dre­nje oko Egad­skih oto­ka... Ot­krij­te ka­ko!”. Su­pe­ri­or, Grand su­pe­ri­or ide­lux so­be i šest apart­ma­na, res­to­ra­ni, ba­ro­vi i tri ve­li­ke sa­le za pri­vat­ne ve­če­re, ro­đen­da­ne, vjan­ča­nja te spa cen­tar i kon­fe­ren­cij­ska dvo­ra­na sto­je u po­nu­di ovog ho­te­la iz lan­ca Kem­pin­ski.

Ho­tel Le Bris­tol,

Po­seb­na po­nu­da tog na­gra­đe­nog ho­te­la je za­ba­va za naj­mla­đe, osim igrač­ke do­bro­doš­li­ce za dje­cu je pripremljeno i pi­smo do­bro­doš­li­ce te po­seb­ni šam­po­ni, gel za tu­ši­ra­nje i mli­je­ko za ti­je­lo na­mi­je­nje­no baš dje­ci. U po­nu­di je i za­bav­no raz­gle­da­va­nje Pa­ri­za te dru­ge ak­tiv­nos­ti ko­je će dje­ci bo­ra­vak u Pa­ri­zu uči­ni­ti za­bav­nim.

PD

Les Ot­to­mans u Is­tan­bu­lu pri­mjer je ra­sko­ši

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.