Di­onič­ko tr­ži­šte ras­te već 110 go­di­na

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Je li sa­da do­bra pri­li­ka za kup­nju di­oni­ca?

Od­go­vor na to pi­ta­nje krat­ko­roč­no na­pros­to ni­je la­ko da­ti. Me­đu­tim, re­ći ću vam slje­de­će: nje­mač­ki di­onič­ki in­deks DAX ove go­di­ne bio je naj­vi­še 7600 bo­do­va, a sa­da se na­la­zi na oko 5000 bo­do­va pa je si­gur­no pu­no ma­nji ri­zik ku­po­va­ti sa­da ne­go kad je DAX bio 7600 bo­do­va. U pri­log di­oni­ca go­vo­ri i to da je pro­sje­čan go­diš­nji pri­nos ame­rič­kog in­dek­sa S&P 500 od pr­vog si­ječ­nja 1900. do kra­ja pro­sin­ca 2010. (ne­pri­la­go­đen za in­fla­ci­ju) iz­no­sio 9,56 pos­to. Zna­či, go­vo­ri­mo o raz­dob­lju od čak 110 go­di­na unu­tar ko­jeg su se zbi­la dva svjet­ska ra­ta, ve­li­ka de­pre­si­ja, in­ter­net­ski ba­lon te kri­za 2008., a una­toč sve­mu di­onič­ko tr­ži­šte os­tva­ri­lo je pro­sje­čan go­diš­nji rast od 9,56 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.