Ključ us­pje­ha: udar na ne­lik­vid­nost i inves­ti­ci­je

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Opor­be­na ko­ali­ci­ja us­pješ­no je iden­ti­fi­ci­ra­la sve go­ru­će pro­ble­me hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva i po­nu­di­la rje­še­nja te po­ka­za­la da ra­zu­mi­je što bi­ra­či ni­po­što ne že­le ču­ti

Pred­stav­lja­njem iz­bor­nog pro­gra­ma ko­ali­ci­je mo­že se re­ći da je ot­po­če­la pra­va iz­bor­na utak­mi­ca. Ko­nač­no ili na­ža­lost. Is­ti­na, dan pri­je, na kon­fe­ren­ci­ji Pos­lov­nog dnev­ni­ka u sri­je­du čel­ni­ci vo­de­ćih hr­vat­skih po­li­tič­kih stra­na­ka već su da­li nas­lu­ti­ti što su glav­ne upo­riš­ne toč­ke nji­ho­vih pro­gra­ma, a vla­da­ju­ći HDZ svoj pro­gram ka­ni služ­be­no pred­sta­vi­ti u su­bo­tu na stra­nač­kom sku­pu. No vra­ti­mo se na sa­dr­žaj. Opor­be­na ko­ali­ci­ja, tzv. ku­ku­ri­ku, u eko­nom­skom di­je­lu svog pro­gra­ma nu­di ne­ko­li­ko bit­nih stva­ri – ve­ću ulo­gu dr­ža­ve u inves­ti­ra­nju, obuz­da­va­nje ne­lik­vid­nos­ti, di­za­nje efi­kas­nos­ti u uprav­lja­nju po­du­ze­ći­ma u dr­žav­nom vlas­niš­tvu i jav­noj upra­vi, ra­ci­ona­li­za­ci­ju be­ne­fi­ci­ja te po­ti­ca­nje inves­ti­ci­ja kroz oprost do­pri­no­sa i po­rez­ne olak­ši­ce. Opor­ba je oprav­da­no suz­dr­ža­na pri dalj­njem na­vi­ja­nju za pri­va­ti­za­ci­ju, pa se sto­ga, ka­ko je is­tak­nuo SDP-ov eko­nom­ski stra­teg Bran­ko Gr­čić, za­la­že za kon­tro­li­ra­nu pri­va­ti­za­ci­ju. S dru­ge stra­ne HDZ će po­nu­di­ti, od­nos­no već i jest po­li­ti­ku kon­ti­nu­ite­ta – pri­va­ti­za­ci­ju, do­dat­ne pov­las­ti­ce po­je­di­nim so­ci­jal­nim ka­te­go­ri­ja­ma po­put umi­rov­lje­ni­ka itd.

Nit­ko, me­đu­tim, za­sad ni­je ni­ti će jas­no re­ći ono što bi­ra­či us­tva­ri ne že­le ču­ti: da di­je­lu za­pos­le­nih u jav­nom sek­to­ru ta­mo vi­še ne­ma mjes­ta. Da Hr­vat­ska mo­ra sre­za­ti dr­žav­ni apa­rat i da te lju­de tre­ba vra­ti­ti ili pre­us­mje­ri­ti u pri­vat­ni sek­tor, da ne­ma vi­še nov­ca za sve so­ci­jal­ne ka­te­go­ri­je ko­je su na pro­ra­ču­nu, da dio bra­ni­te­lja, tj. umi­rov­lje­ni­ka tre­ba vra­ti­ti na tr­ži­šte ra­da i da je ži­vot­no važ­no po­ve­ća­ti po­ra­ža­va­ju­ći pos­to­tak od 40 pos­to rad­no spo­sob­nog sta­nov­niš­tva ko­je ra­di. Te­ško je oče­ki­va­ti da bi net­ko s pa­ro­lom ot­ka­zi, re­za­nje pla­ća i mi­ro­vi­na do­bio iz­bo­re. Sto­ga su su­prot­ne po­ru­ke lo­gič­ne ko­li­ko god bi­le li­ce­mjer­ne. Ono što me ipak ohra­bru­je su dvi­je stva­ri. Ovo­ga pu­ta opor­ba je jas­no iden­ti­fi­ci­ra­la go­ru­će eko­nom­ske pro­ble­me – ne­lik­vid­nost, po­ti­ca­nje no­vih inves­ti­ci­ja, za­poš­lja­va­nja i iz­vo­za. Iako je Ra­di­mir Ča­čić sa­mo dan pri­je na Pos­lov­nom fo­ru­mu čuo za de­ta­lje HT-ovih pro­ble­ma s inves­ti­ra­njem u op­tič­ku mre­žu, od­mah je i taj pro­jekt uvr­stio u lis­tu pro­je­ka­ta ko­je ko­ali­ci­ja ka­ni po­dr­ža­ti. Dak­le, po­ka­zao je ne­što što do­sad ni­je bi­la od­li­ka po­li­ti­ča­ra u Hr­vat­skoj – da zna slu­ša­ti dru­ge. Vi­djet će­mo usko­ro ho­će li i vla­da­ju­ća stran­ka po­ka­za­ti tak­vu spo­sob­nost pri­la­god­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.