Je­smo li spo­sob­ni za dje­lo­tvor­ne JPP-E?

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Pri­mje­ri iz EU po­ka­zu­ju da je mo­del JPP-a, za­hva­lju­ju­ći inven­tiv­nos­ti i efi­kas­nos­ti pri­vat­nog sek­to­ra, do­bar alat da se de­bi­ro­kra­ti­zi­ra dr­ža­va i pru­ži po­dr­ška pri­vat­ni­ci­ma

Dr­ža­va ne­ma nov­ca, u mno­gim seg­men­ti­ma in­fras­truk­tu­ra nam je ne­ra­zvi­je­na: že­ljez­ni­ce, bol­ni­ce, ško­le, sta­rač­ki do­mo­vi, ener­get­ska pos­tro­je­nja va­pe za ula­ga­nji­ma. Pri­tom sa­mo što ni­smo uš­li u Europ­sku uni­ju i do­bi­li mo­guć­nost ko­ri­šte­nja ne­po­vrat­nih sred­sta­va na­mi­je­nje­nih pro­jek­ti­ma ko­ji su nam po­treb­ni. Si­tu­aci­ja je kao stvo­re­na za po­kre­ta­nje pro­je­ka­ta jav­no-pri­vat­nog part­ner­stva, mo­de­la ko­ji Hr­vat­ska, uz iz­nim­ku ne­kih lo­kal­nih pri­ča, do­sad ni­je do­volj­no is­ko­ris­ti­la. Ako već ni­je ča­rob­ni štapić ko­ji bi Hr­vat­sku mo­gao iz­vu­ći iz kri­ze, po­tak­nu­ti ula­ga­nja, po­ve­ća­ti za­pos­le­nost, JPP mo­že bi­ti je­dan od mo­de­la ko­ji bi ci­je­lu pri­ču mo­gao uljep­ša­ti, ne sa­mo s fi­nan­cij­ske stra­ne. Po­ka­zu­ju to pri­mje­ri ze­ma­lja Europ­ske uni­je ko­je su shva­ti­le da je mo­del, za­hva­lju­ju­ći inven­tiv­nos­ti i efi­kas­nos­ti pri­vat­nog sek­to­ra, do­bar alat da se de­bi­ro­kra­ti­zi­ra dr­ža­va, sma­nji ko­rup­ci­ja, po­di­je­li ri­zik te pru­ži po­dr­ška pri­vat­ni­ci­ma. Sve je to te­ško pri­mje­nji­vo na hr­vat­skom pri­mje­ru u ko­jem je jav­na po­li­ti­ka op­te­re­će­na ko­rup­ci­jom, sa­mo­vo­ljom, za­šti­tom pri­vat­nih in­te­re­sa na­uš­trb jav­nih. Te­ško je vje­ro­va­ti da po­je­di­ni lo­kal­ni čel­ni­ci ima­ju do­volj­no oz­bilj­nos­ti i edu­ka­ci­je da se pri­me bi­lo kak­vih oz­bilj­nih pro­je­ka­ta od jav­nog in­te­re­sa u ko­ji­ma će net­ko dru­gi od­ni­je­ti za­ra­du, još je te­že vje­ro­va­ti da po­sao ne­će do­bi­ti nji­ho­vi ro­đa­ci. Dr­žav­na ra­zi­na ni­je ni­šta bo­lja, po­ka­zu­ju pri­mje­ri ko­če­nja pro­je­ka­ta od jav­nog in­te­re­sa, ad­mi­nis­tra­tiv­nim ba­ri­je­ra­ma ko­je iz­gle­da­ju sko­ro kao na­mjer­ne ili pak pu­kom pa­siv­noš­ću. Sve to kao da je opet stvar men­ta­li­te­ta, ko­ji se mi­je­nja mno­go spo­ri­je ne­go bi­lo ka­kav za­kon.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.