Sto­ti­ne ta­li­jan­skih gra­do­na­čel­ni­ka pro­s­vje­do­va­lo zbog mje­ra šted­nje

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Sto­ti­ne ta­li­jan­skih gra­do­na­čel­ni­ka pro­s­vje­do­va­lo je u če­t­vr­tak pro­tiv du­bo­kih re­zo­va na­met­nu­tih lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma no­vim pla­nom šted­nje ko­ji je u sri­je­du usvo­jio par­la­ment. Ti pro­s­vje­di ima­li su oblik sim­bo­lič­nog štraj­ka od ne­ko­li­ko mi­nu­ta ti­je­kom ko­jih su ure­di grad­ske upra­ve za­tvo­re­ni, a gra­do­na­čel­ni­ci su sim­bo­lič­no ov­las­ti pre­ni­je­li na lo­kal­nog pre­fek­ta. “Mi, ta­li­jan­ski gra­do­na­čel­ni­ci, an­ga­ži- rat će­mo se dok se pro­gram šted­nje te­me­lji­to ne pre­is­pi­ta”, ka­zao je pri­je pro­s­vje­da pr­vi gra­đa­nin Ri­ma Gi­an­ni Ale­man­no, ko­ji je je­dan od čel­ni­ka des­ne ve­ći­ne ko­ja je taj is­ti plan šted­nje usvo­ji­la. Naj­no­vi­ji rez u ok­vi­ru no­vog pla­na šted­nje – 9,2 mi­li­jar­de za 2012. i 2013., kap je ko­ja je pre­li­la ča­šu i iz­a­zva­la štrajk u or­ga­ni­za­ci­ji Udru­ge ta­li­jan­skih mjes­nih upra­va ko­ja zas­tu­pa vi­še od 8000 op­ći­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.