Lon­don po­kre­će spor pro­tiv ECB-A

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Bri­tan­ska vla­da po­kre­nut će prav­ni spor pro­tiv Europ­ske sre­diš­nje ban­ke zbog pla­ni­ra­ne pro­mje­ne europ­skih ban­kov­nih pro­pi­sa ko­ji bi mo­gli na­šte­ti­ti Lon­do­nu kao fi­nan­cij­skom sre­di­štu. Na­ime, u ECB-u zah­ti­je­va­ju da kli­rin­ške ku­će kod ko­jih obra­de tran­sak­ci­ja fi­nan­cij­skih pro­izvo­da de­no­mi­ni­ra­nih u euri­ma pre­ma­šu­ju pet pos­to ukup­nog obuj­ma pos­lo­va­nja ima­ju sje­di­šte u euro­zo­ni, što Lon­don od­bi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.