Na­po­kon su od Vla­de do­bi­li što su tra­ži­li

Ikea Od pr­vog da­na, ka­žu, bi­li su sprem­ni su­fi­nan­ci­ra­ti čvo­ri­šte na auto­ces­ti A3

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - BO­ŽI­CA BA­BIĆ

ICes­ta do Ikee sta­jat će Šve­đa­ne 100 mil. kn, a kup­ci iz Za­gre­ba ne­će mo­ra­ti pla­ti­ti ulaz na auto­ces­tu kea bi, ne do­go­de li se no­ve bi­ro­krat­ske za­vr­z­la­me na ra­zi­ni lo­kal­nih vlas­ti, vra­ta hr­vat­skim kup­ci­ma na lo­ka­ci­ji u Ru­gvi­ci mo­gla otvo­ri­ti tek kra­jem 2013. go­di­ne. Na ta­kav za­klju­čak na­vo­di ne sa­mo od­lu­ka Vla­de, ko­ja je Hr­vat­skim auto­ces­ta­ma tek proš­log tjed­na da­la su­glas­nost za po­če­tak ra­do­va na iz­mje­šta­nju na­plat­ne pos­ta­je Iva­nja Re­ka i re­kons­truk­ci­ju čvo­ri­šta na auto­ves­ti A3, ne­go i pro­jek­ci­ja iz Upra­ve Ikee. Za­do­volj­ni su od­lu­kom Vla­de, no dok se ugovor s HAC-om ne pot­pi­še i ne ri­je­še pro­jek­ti do­go­vo­re­ni sa Za­gre­bač­kom žu­pa­ni­jom, ka­ko ka­že glas­no­go­vor­nik Ikee Igor Šte­fa­nac, ne že­le na­ga­đa­ti o ro­ko­vi­ma. “Ono na što se mo­že­mo obve­za­ti jest da u tre­nut­ku do­bi­va­nja svih do­zvo­la mo­že­mo u ro­ku 12 mje­se­ci za­po­če­ti s grad­njom, do­vr­ši­ti je i otvo­ri­ti rob­nu ku­ću,“ is­ti­če.

Od svib­nja 2007. Ikea je do sa­da inves­ti­ra­la 34 mi­li­ju­na eura, za kup­nju zem­lji­šta i tro­ško­ve ope­ra­tiv­ne na­ra­vi. Pre­na­mje­na zem­lji­šta još ni­je pla­će­na i ne zna­ju ko­li­ko će sta­ja­ti, bit će poz­na­ta u tre­nut­ku is­ho­đe­nja gra­đe­vin­ske do­ku­men­ta­ci­je. Lo­ka­cij­sku i gra­đe­vin­sku do­zvo­lu još ni­su tra­ži­li, ot­kri­va nam, iz raz­lo­ga što im je tre­nut­no u fo­ku­su pos­tu­pak iz­mje­šta­nja me­li­ora­cij­skih ka­na­la s po­lo­vi­ce na rub par­ce­le te rje­ša­va­nje os­ta­le in­fras­truk­tu­re što je u nad­lež­nos­ti Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je. Ikea u ci­je­los­ti fi­nan­ci­ra me­li­ora­cij­ske ra­do­ve, a ko­li­ko će taj tro­šak iz­no­si­ti znat će se tek ka­da oba­ve po­sao i no­vo­iz­gra­đe­ne ka­na­le pre­da­ju na upo­ra­bu Hr­vat­skim vo­da­ma.

Pre­ma od­lu­ci Vla­de, ra­do­vi u Iva­njoj Re­ci sta­jat će ukup­no 235 mi­li­ju­na ku­na. Na iz­grad­nju no­vog čvo­ri­šta s ko­jeg bi se jed­nos­tav­ni­je mo­glo do­la­zi­ti i si­la­zi­ti s auto­ces­te A3 na bu­du­će par­ki­ra­li­šte oko tr­go­vač­kih sa­dr­ža­ja Ikee u Ru­gvi­ci pro­cje­nju­je se ot­pa­da 125 mi­li­ju­na ku­na, od ko­jih će Ikea su­fi­nan­ci­ra­ti 80 pos­to, od­nos­no 100 mi­li­ju­na ku­na. Od pr­vog su da­na, pod­sje­ća Šte­fa­nac, bi­li pri­prav­ni su­fi­nan­ci­ra­ti re­kons­truk­ci­ju čvo­ri­šta Iva­nja Re­ka. Od­lu­ku Vla­de, na­gla­ša­va, u Ikei ocje­nju­ju kao iz­ni­man do­pri­nos ra­zvo­ju nji­ho­ve inves­ti­ci­je Pro­ject Za­greb East.

Ikea će za Ru­gvi­cu tek tra­ži­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.