DO­MA­GOJ JU­RI­ČIĆ

VLA­DA RH

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Kon­zul­tant Do­ma­goj Ju­ri­čić no­vi je dr­žav­ni taj­nik­za inves­ti­ci­je. Ju­ri­čić će po­ma­ga­ti Do­ma­go­ju Iva­nu Mi­lo­še­vi­ću, pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de za inves­ti­ci­je. Do­sad je bio po­moć­nik dr­žav­nog taj­ni­ka u Ure­du za e-Hr­vat­sku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.