Hr­vat­ske tvrt­ke po­ve­ća­le ula­ga­nja u IT

IBM Fo­rum In­for­ma­ti­ka se naj­vi­še ko­ris­ti za tran­for­ma­ci­ju pos­lo­va­nja kom­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - BER­NARD IVE­ZIĆ

GPos­lov­na in­te­li­gen­ci­ja, ru­da­re­nje po­da­ta­ka i slič­ne teh­no­lo­gi­je olak­ša­va­ju pos­lov­no od­lu­či­va­nje u tvrt­ka­ma os­po­dar­ska ri­za po­di­gla je udio pri­ho­da ko­ji kom­pa­ni­je ula­žu u in­for­ma­ti­ku u Hr­vat­skoj na tri do če­ti­ri pos­to. IBM-ovo glo­bal­no is­tra­ži­va­nje “CIO Study 2011” ko­je je ova kom­pa­ni­ja pro­ve­la u 18 raz­li­či­tih in­dus­trij­skih gra­na u čak 71 zem­lji svi­je­ta, uka­zu­je da je u Hr­vat­skoj pri­je po­troš­nja tvrt­ki na IT iz­no­si­la dva do tri pos­to, a u 2011. go­di­ni po­ras­la je na spo­me­nu­tih 3 do 4 pos­to. Alen Goj­če­ta, vo­di­telj har­dver­skog pos­lo­va­nja IBM-a Hr­vat­ska ka­že da di­rek­to­ri in­for­ma­ti­ka naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj ne oče­ku­ju nuž­no no­mi­na­lan rast svo­jih bu­dže­ta, ali ni stag­na­ci­ju.

“IBM-ovo is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo je ka­ko hr­vat­ski di­rek­to­ri in­for­ma­ti­ka oče­ku­ju da će im bu­dže­ti u 2011. go­di­ni u od­no­su na ukup­ne pri­ho­de po­ras­ti za je­dan pos­to­tak. To nuž­no ne zna­či uku­pan rast, ali uka­zu­je na važ­nost in­for­ma­ti­ke u pos­lo­va­nju, čak i u kri­zi”, ka- že Goj­če­ta. Hr­vat­ske tvrt­ke u ovoj go­di­ni in­for­ma­ti­ku naj­češ­će ko­ris­te za tran­sfor­ma­ci­ju pos­lo­va­nja. Goj­če­ta po­jaš­nja­va da tvrt­ke pre­ko IT-a že­le po­bolj­ša­ti pos­lov­no od­lu­či­va­nje kroz pos­lov­nu in­te­li­gen­ci­ju, ru­da­re­nje po­da­ta­ka i slič­ne teh­no­lo­gi­je.

U IBM-ovom is­tra­ži­va­nju su­dje­lo­va­lo je 15 di­rek­to­ra in­for­ma­ti­ka naj­ve­ćih hr­vat­skih kom­pa­ni­ja. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da 83 pos­to di­rek­to­ra pos­lov­nu in­te­li­gen­ci­ju vi­di kao pri­ori­tet, te da zna­čaj­no ras­te po­traž­nja za ra­ču­nar­stvom u obla­ku. Po­seb­no ve­li­ki in­te­res za po­to­njim po­ka­zu­ju me­di­ji i za­bav­na in­dus­tri­ja s vi­še od 73 pos­to, za­tim au­to­mo­bil­ska in­dus­tri­ja (70 pos­to) i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je (69 pos­to).

“Pred­sjed­ni­ci upra­va i iz­vr­š­ni di­rek­to­ri po­ne­kad ne ra­zu­mi­ju što im že­le po­ru­či­ti di­rek­to­ri in­for­ma­ti­ka i nji­ho­vi odje­li”, upo­zo­rio je Alen Goj­če­ta na kra­ju svog iz­la­ga­nja na 9. IBM Fo­ru­mu ko­ji se proš­log tjed­na odr­žao u Umagu.

Na Fo­ru­mu je, pod­sje­ti­mo, ame­rič­ki ve­le­pos­la­nik Ja­mes Fo­ley is­tak­nuo da je ame­rič­kim tvrt­ka­ma Hr­vat­ska po­seb­no za­nim­lji­va za ula­ga­nje u eko­no­mi­ju zna­nja te da je vi­so­ko­obra­zo­va­na rad­na sna­ga klju­čan adut hr­vat­skog gos­po­dar­stva.

FO­TO­LIA

Ra­ču­nar­stvo u obla­ku sve tra­že­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.