Sim­po­zij o tu­riz­mu

Za­dar

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Raz­mje­na

aus­trij­skih i hr­vat­skih is­kus­ta­va u tu­riz­mu i ugos­ti­telj­stvu, a po­seb­no u ho­te­li­jer­stvu glav­ni je cilj tre­ćeg sim­po­zi­ja “Hr­vat­sko ho­te­li­jer­stvo i tu­ri­zam” ko­ji će se 22. i 23. ruj­na odr­ža­ti u Pe­tr­ča­ni­ma po­kraj Za­dra. Glav­ni me­dij­ski part­ner sim­po­zi­ja je Pos­lov­ni dnev­nik. Me­đu su­di­oni­ci­ma sku­pa oče­ku­ju se broj­ni pred­stav­ni­ci ho­te­li­jer­stva i tu­riz­ma. Ina­če, su­dje­lo­va­nje na sim­po­zi­ju je bes­plat­no uz obvez­nu pri­ja­vu na e-po­štu: mi­ce.pun­ta­ska­la@fal­kens­te­iner. com.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.