Ru­si zbu­nje­ni zbog pred­sjed­ni i iz­bo­ra

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

JAROSLAVLJE, Ru­si­ja — Kad je pred­sjed­nik Dmi­trij Me­dve­dev na ne­dav­no odr a nom pol it i - kom sku­pu stao za po­zor­ni­cu, po po­do nja­ci­ma se da­lo za­klju iti da no pri­je vje­ro­jat­no ni­je oka sklo­pio u li­ka je eka­la uti tko e slje­de eg pro­lje a uprav­lja­ti Ru­si­jom — Me­dve­dev ili pre­mi­jer Vla­di­mir utin — a to pi­ta­nje dr avu mu i ve mje­se­ci­ma me uvre­me­nu su u zra­ko­plov­noj ne­sre i stra­da li la no­vi elit­nog ho­ke­ja kog ti­ma ovo­ga gra­da, to je ti­su e lju­di za­vi­lo u cr­no to e Me­dve­dev u ini­ti o e li odus­ta­ti od pri­prem­lje­nog go­vo­ra i re i ne to o ovoj tra­ge­di­ji Kad je do ao tre­nu­tak da odr i go­vor, Me­dve­dev je od­lu io dr ati se sce­na­ri­ja i odr ao tri­de­se­to­mi­nut­ni go­vor o pris­tu­pu raz­no­li­kos­ti Jas­no je to se do­ga a Me­dve­dev se vi e ni­je spre­man ori­ti za svo­je rad­no mjes­to ilo ko­joj dru­goj dr avi ovo i ila pri­li­ka za po­kre­ta­nje na­ro­da , ka e Ale an­der Rahr iz je­ma kog vi­je a za ino­zem­ne od­no­se li to ne smi­je u ini­ti i l i ne eli

Kri­za ru­skog dr av­nog vr­ha za­po ela je go­di­ne, kad je Vla­di­mir utin, naj­mo ni­ji i naj­po­pu­lar­ni­ji Rus, mo­rao od­stu­pi­ti s vlas­ti jer ru­ski us­tav ogra­ni ava pred­sjed­ni ku vla­da­vi­nu na dva man­da­ta Do lo je do rje enja u o li­ku tan­de­ma Mla i i za­pad­nja ki­ji Me­dve­dev ime­no­van je pred­sjed­ni­kom, a utin se po­vu­kao na po­lo aj pre­mi­je­ra, iako je zadr ao sta­tus naj­mo ni­jeg ru­skog po­li­ti ara O oji­ca su da­la do zna­nja da i se ra­do kan­di­di­ra­li na iz ori­ma go­di­ne, no o ito ni­su na li za­jed­ni ki jezik jer slu ena Mo­sk­va ve mje­se­ci­ma stag­ni­ra

sred kri­ze do lo je do ud­nog o ra­ta, pre­ma ko­jem Me­dve­dev, ko­jeg za­kon­ski ti­ti us­tav, mo­ra mje­se­ci­ma eka­ti da mu utin odo ri kan­di­da­tu­ru svi nju je pred­sjed­nik na ti­skov­noj kon­fe­ren­ci­ji oku­pio no­vi­na­ra, a ini­lo se da e o ja­vi­ti ne to va no o u rzo je pos­ta­lo jas­no da od ve­li­kih naj­a­va ne e iti ni ta is­tom je raz­do lju utin otvo­re­no gra­dio vlas­ti­tu po­li­ti ku kam­pa­nju, to je ru­sko vod­stvo ite­ka­ko pri­mi­lo na zna­nje Do­go­vor oko pred­sjed­ni - tva po­la­ko se i si­gur­no kre e u ko­rist Vla­di­mi­ra uti­na

Di­je­le se gru­pe oko uti­na i Me­dve­de­va , ka e Alek­sej Muk­hin, rav­na­telj Cen­tra za po­li­ti ku in­for­mi­ra­nost u Mo­sk­vi Ra­di se o is­ka­zu oda­nos­ti pre­ma vo ama

iko­laj lo in, a na li­ti a r ko - ji ra­di u ashin­g­to­nu, ka e da nje­go­vi pri­ja­te­lji u Mo­sk­vi to­li­ko pa­ze da ih ne i sma­tra­li pris­ta ama Me­dve­de­va da mu ni­su ak ni od­go­vo­ri­li na pi­ta nje ho e l i pri­sus­tvo­va­ti Me­dve­dev­lje­vu po­li­ti kom sku­pu it­ko si ne mo e priu ti­ti po­gre ke , ka e lo in Sva­ka se sit­ni­ca mo e pro­tu­ma iti kao da ste ne iji pris­ta a

zme u pe­de­se­to­smo­go­di njeg uti­na, ko­ji je odras­tao tu­ku i se s lo­ka lnim sna­ga­to­ri­ma, i etr­de­set­pe­to­go­di njeg Me­dve­de­va, in­te­li­gent­nog si­na dvo­je aka­de­mi­ka, ve­li­ka je raz­li­ka, no utin je mla eg ko­le­gu ime­no­vao svo­jim nasljednikom di­je­lom i z og nje­go­ve oda­nos­ti

ako utin do­sad ni­je jav­no kri­ti­zi­rao Me­dve­de­va, svo­jom kam­pa­njom eli pos­la­ti po­ru­ku da u svo­jeg ti eni­ka vi e ne­ma pot­pu­no po­vje­re­nje utin je os­no­vao no­vu po­li­ti ku or­ga­ni­za­ci­ju, Sve­ru­sku na­rod­nu fron­tu, odr ava sku­po­ve i su­osje a s rad­ni­ci­ma eli ane u Mag­ni­to­gor­sku ak su i uzva­ni­ke Me­dve­dev­lje­va po­li­ti - kog fo­ru­ma auto usi­ma vo­zi­li kraj du­gog ni­za pla­ka­ta s uti­no­vim likom, na ko­ji­ma sto­ji mo­to Ru­si­ja nas uje­di­nju­je uti­no­vo ma­ne­vri­ra­nje mo da se po­ka e kao jav­ni do­kaz nje­go­ve do­mi­na­ci­je pri­je ne­go to nas­ta­vi s tan­dem­skim do­go­vo­rom, no ovo je lje­to upu­ti­lo na inje­ni­cu da e Me­dve­dev, ako os­ta­ne na vlas­ti, ima­ti jo sla iji po­lo aj ne­go kad je pri­je eti­ri go­di­ne do ao na vlast

o, onaj ovjek ko­ji je stao za go­vor­ni­cu u Ja­ros­lav­lju io je pu­no is­kus­ni­ji, li­ca pre­kri­ve­nog ma­skom umo­ra, a go­vor ko­ji je odr ao ne e se ni po emu po­se nom pam­ti­ti

os­to­je na na­ke da se mi­trij edve­dev li­je­vo vi­še ne eli bo­ri­ti pro­tiv la­di­mi­ra ti­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.