je­ma ko bo­gat­stvo skri­va si­ro­maš­ne rad­ni­ke

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

BER­LIN Europ­ski part­ne­ri lju­bo­mor­ni su na Nje­ma ku zbog ni­ske sto­pe ne­zas­po­le­nos­ti i sta­bil­ne sto­pe gos­po­dar­skog ras­ta us­pr­kos lo­šoj si­tu­aci­ji u svjet­skoj eko­no­mi­ji. No, iza ta­ko­zva­nog nje­ma kog gos­po­dar­skog uda sto­ji po­dre eni sta­le ni­sko pla enih za­pos­le­ni­ka na ijim pri­ho­di­ma se baš i ne osje­ti gos­po­dar­ska sta­bil­nost dr ave, ko­ji su se, da­pa e, u po­s­ljed­njih de­set go­di­na sma­nji­li. Na­da­lje, zbog vla­di­ne po­li­ti­ke ko­ja na­mje­ra­va zadr ati pla e na ni­skoj ra­zi­ni ka­ko bi obes­hra­bri­la se­lid­bu po­du­ze a u ino­zem­s­tvo i po­tak­nu­la do­dat­nu obu­ku pos­to­je ih rad­ni­ka, pla e tih za­pos­le­ni­ka vje­ro­jat­no još du­go ne e ras­ti. To zna i da e se oni još du­go mo­ra­ti os­la­nja­ti na vla­di­ne pro­gra­me po­mo i ka­ko bi us­pje­li spo­ji­ti kraj s kra­jem, što po­rez­ne obvez­ni­ke sto­ji 11 mi­li­jar­di eura go­diš­nje.

Raz­lo­zi sve­ga ovo­ga po iva­ju u inje­ni­ci da Nje­ma ka ne­ma odre en iz­nos mi­ni­mal­ne pla e na sa­vez­noj ra­zi­ni. Ali, dru­gi raz­lo­zi na­la­ze se u no­vi­joj nje­ma - koj po­li­ti­ci, ko­ja eli odr ati ni­sku sto­pu ne­za­pos­le­nos­ti i do­bi­ti pot­po­ru pos­lo­da­va­ca.

Dok su ne­to pri­ho­di Ni­je­ma­ca ko­ji ima­ju sred­nja ili vi­so­ka pri­ma­nja, što op eni­to zna i da za ra uju 0 0 eura, od­nos­no 870 eura mje­se no, u re­al­nom smis­lu po­ras­li iz­me u 2000. i 2010. go­di­ne, ne­to pri­ho­di onih s ni­skim pri­ma­nji­ma, ko­ji za­ra uju ma­nje od 9 0 eura na mje­sec, pa­la su za de­set pos­to, za­klju ak je no­ve stu­di­je ko­ju je pro­veo Mar­kus Grab­ka, eko­no­mist pri DI nje­ma kom i ns­ti­tu­tu za eko­nom­ska is­tra iva­nja.

Una­to per­ma­nent­nim na­po­ri­ma Nje­ma ke u bor­bi pro­tiv in la­ci­je, zbog ko­je su ci­je­ne u pro­sje­ku ras­le 1,7 pos­to go­diš­nje od 2000. do 2010. go­di­ne, sve vi­še Nje­ma­ca s ni­skim pri­ma­nji­ma ali se da ne mo e spo­ji­ti kraj s kra­jem, te da se, una­to to­mu što ima­ju po­sao, mo­ra­ju os­la­nja­ti na dr av­nu po­mo .

Ovaj sve dub­lji jaz nig­dje ni­je pri­mje­tan kao u Ber­lin-Mit­teu, bo­ga­tom sre­di­štu nje­ma kog glav nog gra­da . Jed­nog smo kiš­nog ljet­nog ju­tra, sa­mo de­set mi­nu­ta od gla­mu­roz­nog bu­le­va­ra Un­ter Den Lin­den na­iš­li na stot i ne bi­jed­no odje­ve­nih mu­ška­ra­ca i ena u re­du pred okru nim ure­dom za za­poš­lja­va­nje. Ne­ki od njih doš­li su u na­di da e pro­na i po­sao, ne­ki su se pri­jav­lji­va­li za so­ci­jal­nu po­mo , a ne­ki su doš­li kao prat­nja pri­ja­te­lju. Ma­ria M ller , ra­di u ber­lin­škoj kli­ni­ci ko­ja se ba­vi nje­gom sta­ri­jih hen­di­ke­pi­ra­nih oso­ba. Mo­ja bru­to mje­se na pla a iz­no­si 90 0 eura. Ni­sam do­bi­la po­vi­ši­cu od 2002. Je­dva pre iv­lja­vam, a vla­da se stal­no hva­li do­brim sta­njem gos­po­dar­stva.”

Pre­ma po­da­ci­ma Ins­ti­tu­ta za is­tra iva nje za­pos­le­nos­ti 1, 7 mi­li­ju­na oso­ba ko­je su za­pos­le­ne na pu­no rad­no vri­je­me, po­la rad­nog vre­me­na ili su sa­mo­za­pos­le­ne ovis­no je o inan­cij­skoj po­mo i dr ave. Od pla e ne mo e pre ivje­ti 8.000 oso­ba od svih sa stal­nim za­pos­le­njem. Pri­ma­nja su im jed­nos­tav­no pre­ma­la, pa ne­ma­ju iz­bo­ra ne­go za­tra iti po­mo od dr ave”, iz­ja­vio je Hel­mut Ru­dolph, stru njak za rad pri Ins­ti­tu­tu za is­tra iva­nje za­pos­le­nos­ti. Nje­ma ka po­vi­jest sna nih sin­di­ka­ta omo­gu ila je dr avi da se dr i po­da­lje od pre­go­vo­ra o nad­ni­ca­ma. Taj sus­tav još uvi­jek unk­ci­oni­ra za sek­to­re kao što je gra evin­ski, u ko­je­mu nek­va­li ici­ra­ni radnik za­ra uje 11 eura po sa­tu. No, u us­lu nim sek­to­ri­ma pla e zna­ju iz­no­si­ti i 0 eura na mje­sec, a pro­sje na nje­ma ka mje­se na pla a u 2010. go­di­ni je iz­no­si­la 2 eura.

Sa­vez Udru­ga nje­ma kih pos­lo­da­va­ca tvr­di ka­ko bi uvo enjem mi­ni­mal­ne pla e po­sku­pi­la ci­je­na ra­da, što bi do­ve­lo do ras­ta ne­za­pos­le­nos­ti, jer bi se po­du­ze a pre­se­li­la u dru­ge dr ave.

No, dru­ga stru­ja eko­no­mis­ta go­vo­ri ka­ko e vla­da mo­ra­ti nas­ta­vi­ti pot­po­ma­ga­ti ove za­po - sle­ni­ke uko­li­ko nad­ni­ce nek­va­li ici­ra­nih rad­ni­ka os­ta­nu ta­ko ma­le.

Ja sam za mi­ni­mal­nu pla u”, re­kao je me­ha­ni ar Thor­sten Sc­hul­tz 0 dok je za­klju avao svoj sta­ri bi­cikl is­pred ure­da za za­poš­lja­va­nje.

Ima ho­no­rar­ni po­sao na ko­je­mu za­ra uje se­dam eura po sa­tu. Da imam po­sao s pris­toj­nom pla om, mo­gao bih si pri­ušti­ti ak i vo nju auto­bu­som.”

FOTOGRAFIJA MO­NI­CA AL­ME­IDA/THE NEW YORK TIMES

Koc­kar­ni­ce u Ne­va­di ci­lja­ju na la­ti­no sta­nov­ni­ke, priv­la e i iz­vo a ima po­put Es­pi­no­ze az

BE­NJA­MIN KILB ZA THE NEW YORK TIMES

Za­pos­le­ni u nje­ma kom us­lu nom sek­to­ru za­ra uju ma­nje od eura mje­se no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.