rad koc­kar­ni­ca pre­uzeo la­ti­no bo­je

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

PRIMM, Ne­va­da — Tvrt­ka ko­ja ov­dje vo­di tri ka­si­na ula e na­de u to da e agre­siv­no rek­la­mi­ra­nje kod la­ti­no­sa iz ju ne Ka­li or­ni­je do­pri­ni­je­ti pos­lo­va­nju, iji se obu­ja m sma­njio na kon što je 20 0 9. go­di­ne bi­la pri­mo­ra­na pro­gla­si­ti ban­krot zbog mno enja in­di­ja nski ka­si­na i lo­šeg gos­po­dar­skog st a nja . Ovim ka­si­ni­ma uprav­lja tvrt­ka Primm Val­le Ca­si­no Re­sorts, a sa­da su pos­ta­li pr­vi u dr avi ko­ji ima­ju dvo­je­zi ne dje­li­te­lje aj­n­ca i pra­vi­la igre na sto­lu is­pi­sa­na i na špa­njol­skom je­zi­ku. Proš­le su go­di­ne za­po eli s ni­zom kon­ce­ra­ta po­pu­lar­ni la­ti­no glaz­be­ni­ka, ko­ji obi no is­pu­ne gle­da­li­šte do zad­njeg mjes­ta.

Lju­di su odu­vi­jek go­vo­ri­li ka­ko taj dio po­pu­la­ci­je ne koc­ka”, ka e Ja T iel, pot­pred­sjed­nik pos­lo­va nja ka­si­na, ko­ji se ovim pos­lom ba­vi ve 0 go­di­na. No, jed­nog smo da­na po­gle­da­li uoko­lo i shva­ti­li da su upra­vo t i lju­di ov­dje. Pri­je to­ga uop e ni­smo shva ali ko­li­ko je tak­vo gle­di­šte po­greš­no.” Po­put svo­jih ina ica u Las Ve­ga­su, uda lje­nom 70 ki­lo­me­ta ra , ov­daš­nje koc­ka rni­ce po­ku­ša­va­ju pos­ti i oda­nost ko­ris­ni­ka nu­de i oni­ma ko­ji po­tro­še naj­vi­še nov­ca bes­plat­ne obro­ke, ho­tel­ske so­be i dru­ge pov­las­ti­ce. Ov­dje ne­ko­ga tko ti­je­kom vi­ken­da po­tro­ši pre­ko t isu u do­la ra smat ra­ju vel i k i m ig ra em. U Las Ve­ga­su, nit­ko ne bi ni pri­mi­je­tio tak­vog po­je­din­ca. Broj­ni vo e la­ti­no za­jed­ni­ce ka u da su odu­šev­lje­ni zbog ta kvih is­ka za pa nje pre­ma his­pan­skim kli­jen­ti­ma te ni­su iz­ra zi li stra h da e to pri­pad­ni­ke nji­ho­ve za­jed­ni­ce iz­lo iti opas­nos­ti­ma pre­ko­mjer­nog koc­ka­nja.

Me utim, Mar Cu­adra­do, pro eso­ri­ca kaz­ne­nog pra­va pri Tek­sa­škom sveu ili­štu u El Pa­su, ko­ja prou ava la­ti­no sta­nov­ni­ke ko­ji se l ije e pro­tiv ovis­nos­ti o koc­ka­nju, tvr­di: Pro­blem ne po iva u za­bri­nu­tos­ti da e lju­di naj­ed­nom pos­ta­ti ovis­ni, ve u to­me što pos­to­je vr­sti do­ka­zi ka­ko je ova de­mo­gra ska sku­pi­na ma­nje sklo­na po­tra iti stru nu po­mo ako ima po­te­ško a.” Za vri­je­me kon­cer­ta mek­si ke pje­va ice Es­pi­no­ze Paz, ko­ja je nas­tu­pi­la u ko­lo­vo­zu pred ras­pro­da­nom dvo­ra­nom, svih 2 00 so­ba u kom­plek­su bi­lo je za­uze­to. Lju­di u Ve­ga­su ubi l i bi za ta kve broj­ke”, re­kao je Stu­art Ric­he , pot­pred­sjed­nik za mar­ke­ting. Na zna ko­vi­ma u koc­kar­ni­ca ma sto­je nat­pi­si kao što je Ju­egue blac­kjack en su idi­oma”, od­nos­no Igraj­te aj­nc na vlast itom je­zi ku”. Dru­gi i m pak znak eli bu­ean pro­vec­ho”, tj. u slast”. Ko­no­ba­ri­ce nu­de po­sje­ti­te­lji­ma vr­hun­sku te­ki­lu. Is­to­vre­me­no upra­vi­te­lji po­ku­ša­va­ju pro­na i još dje­li­te­lja ko­ji go­vo­re špa­njol­ski ka­ko bi nau ili one ko­ji­ma je ugod­ni­je za apa­ra­ti­ma ka­ko koc­ka­ti za kar­ta­škim sto­lom.

Ov­dje mi je ugod­no, imam osja aj da smo do­bro­doš­li i da ova­mo pri­pa­da­mo”, re­kao je Pas­cu­al Cam­pos , ko­ji je s obi­te­lji pris­ti­gao iz Pal­m­da­le u Ka­li or­ni­ji. Ne pla am so­bu, ne pla am hra­nu, ne pla am kon­cer­te. Pla am sa­mo kad igram aj­nc. I zbog to­ga se pre­ma me­ni od­no­se kao pre­ma kra lju. Na­rav­no da u se vra­ti­ti ” Prem­da je ka­si­no ulo io ve­lik trud u sto­lo­ve za ko­ji­ma se go­vo­ri špa njolsk i, ov­dje su još uvi­jek naj­po­pu­lar­ni­ji apa­ra­ti na ko­va­ni­ce. Ne tre­ba ti pu­no nov­ca da do­bi­ješ”, sma­tra Lo­ur­des Pe a 2 , ko­ja je po­ma­lo zvu ala po­put rek­la­me za koc­kar­ni­cu dok je upu iva la svo­ju pri­ja­te­lji­cu, po et­ni­cu Ma­ri­ju Ra­mi­rez 2 ka­ko joj je naj­bo­lje is­to­vre - me­no igra­ti na dva apa­ra­ta. No, s vre­me­na na vri­je­me koc­ka­nje ov­dje pad­ne u dru­gi plan. Dje­ca slo­bod­no t r ka ra­ju pros­to­rom u ko­je­mu se na­la­ze vi­deo igre, u re­du za šved­ski stol sto­ji sto lju­di, a po­dru je uz bar pos­ta­je im­pro­vi­zi­ra­ni ples­ni po­dij. I ni­ko­mu to ne sme­ta.

Pri­je kon­cer­ta Es­pi­no­ze Paz, go­mi­la je iz­gle­da la kao da je ri­je o mult ige­ne­ra­cij­skoj mod­noj re­vi­ji. Tu su bi­le dje­voj ice u sjaj­nim ip­kas­tim ha lji­ni­ca ma, ene u la­ska­vim ha­lji­na­ma i ci­pe­la ma na vi­so­ku pe­tu, mu­škar­ci u iz­ma­ma od zmij­ske ko e i l i s re­me­njem u ka­uboj­skom st i lu . ak i sta ri­je gos­po e, ko­ji­ma su po­treb­ni štap i li ko­li­ca, doš­le su u sa­vr­še­no iz­gla anim odi­je­li­ma. Upra­vi­te­lje koc­kar­ni­ce proš­le je je­se­ni iz­ne­na­di la kol i i na ljud i na kon­cer­tu mek­si kog pje­va a Ra­mo­na A ala.

Kad je kon­cert za­vr­šio, de­se­ci obo ava­te­lja os­ta li su u dvo­ra­ni ka­ko bi se sli­ka­li s pje­va em. No, ve i dio ih se vra­tio u ka­si­no, gdje su, pod­ma­za­ni s ne­ko­li­ko te­ki­la, us­tro uba­ci­va li no­vac u apa­ra­te.

Dvo­je­zi ni zna­ko­vi i dje­li­te­lji, kao i ve­li­ko­duš­ne pov­las­ti­ce, tu su ka­ko bi koc­ka­nje pos­ta­lo priv­la ni­je go­vor­ni­ci­ma špa­njol­skog je­zi­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.