la za e o rza­va ro a t te no­lo ki i ra aka

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Sa­mo se­dam tje­da­na na­kon što je pu­šten u pro­da­ju, Hewlett-Packard po­vu­kao je svoj To­uc­h­Pad ta­blet, ko­ji je tre­bao kon­ku­ri­ra­ti Ap­ple­ovom iPa­du. Proš­le go­di­ne, Mi­cro­soft je po­vu­kao svo­je mo­bil­ne ure aje Kin sa­mo 48 da­na na­kon što su pu­šte­ni na tr ište.

Po­s­ljed­njih go­di­na, teh­no­lo­ške tvrt­ke sve ve om br­zi­nom zbra­ja­ju gu­bit­ke. Go­ogle je u svib­nju 2 010. go­di­ne po­nos­no jav nos­ti pred­sta­vio Wa­ve, svo­ju plat­for­mu rad­nih ala­ta, da bi ga uki­nuo 77 da­na kas­ni­je. Palm je naj­a­vio svoj pr­vi ta­blet pod na­zi­vom Fo­leo za 30. svib­nja 2007., no ve 4. ruj­na is­te go­di­ne tvrt­ka je pre­ki­nu­la ra­zvoj, pa se pro­izvod ni­kad ni­je ni pri­bli io tr­go­vi­na­ma.

Tvrt­ka Pu­re Di­gi­ta l, pro­izvo - a ka­me­ra Flip, pla­ni­ra­la je 13. trav­nja pred­sta­vi­ti Flip- ive, ali Cis­co, ko­ji je 2009. go­di­ne ot­ku­pio Pu­re Di­gi­ta l za 580 mi­li­ju­na do­la­ra, uga­sio je ci­je­li taj odjel 12. trav­nja.

Ovih da­na vel i ke teh­no­lo­ške tvrt­ke po inju na l i ko­va­ti hol lywo­od­skim film­skim stu­di­ji­ma. Sva­ki no­vi pro­izvod mo­ra bi­ti hit, a je­di­no mje­ri­lo us­pje­ha pos­tao je us­pjeh u pr­vom vi­ken­du pri­ka­zi­va­nja. Vi­še ne­ma mjes­ta za do­bar pro­izvod iji ugled ras­te usme­nom pre­da­jom, pa na­kon ne­kog vre­me­na po ne do­no­si­ti za­ra­du.

Kad je Mi­cro­soft 2005. go­di­ne na tr ište pus­tio box 360, pos­to­ja­la je ra­ši­re­na za­bri­nu­tost gle­de po­uz­da­nos­ti, a i ta kon­zo­la ima­la je oz­bilj­nog kon­ku­ren­ta u pro­izvo- du Nin­ten­do Wii, ali ipak je pr­va tvrt­ka os­ta­la vjer­na svo­joj po­li­ti­ci, pa je ta­ko sa­da box jed­na od naj­pro­da­va ni­jih vi­deo kon­zo­la svih vre­me­na. ini se ka­ko po­la­ko nes­ta­je tak­ve us­traj­nos­ti.

Ne­ki ana­li­ti ari sma­tra­ju ka­ko je za ovaj men­ta­li­tet ko­ji po iva na isk lju ivos­ti hi­ta ili pro­pas­ti kriv Ap­ple. Sva­ki no­vi pro­izvod iz li­ni­je po­pu­lar­nih iPa­do­va i iPho­ne­ova pos­tao je me­dij­ski do­ga aj. Al Hilwa, ana­li­ti ar u tvrt­ki IDC, opi­sao je ubr­za­ni ivot­ni cik­lus no­vih teh­no­lo­ških ure aja kao “darwi­nov­ski”. “Svi ko­ji se ne zo­vu Ap­ple u ne­ku su ru­ku o aj­ni”, re­kao je Hilwa. Na­da­lje, na­va­la teh­no­lo­ških blo­ge­ra i pr­vih ko­ri- sni­ka odre enog ure aja ko­ji na Twit­te­ru vjer­no bi­lje e baš sva­ku no­vost, ka­ko do­bru, ta­ko i lo­šu, o no­vim mo­bil­nim ure aji­ma i ta­ble­ti­ma, po­di e ulo­ge gle­de us­pje­ha no­vih pro­izvo­da na tr ištu.

“Vr­lo se br­zo doz­na, i to vr­lo jav­no, je li pro­izvod us­pje­šan ili ni­je”, re­kao je Hilwa. Sva­ka kri­ti­ka na in­ter­ne­tu mo e se po­ka­za­ti ka­tas­tro­fal­nom za pro­izvo a e no­vih ta­ble­ta ili mo­bil­nih ure aja.

A ubr­za ni ivot­ni ci klus pro­izvo­da zna se po­igra­ti sa sim­pat ija ma kor isn i ka , ko­ji po es­to po­hi­ta­ju ka­ko bi bi­li pr­vi ko­ji e ku­pi­ti ne­ki no­vi pro­izvod, a on­da saz­na­ju da je pro­izvo a pre­ki­nuo dalj­nji ra­zvoj sa­mo ne­ko­li­ko tje­da­na na­kon što je on pu­šten u pro­da­ju.

Ne­al oCur­to, vlas­nik tvrt­ke Tea m ogic I T, i nfor ma­ti kog sa­vjet­niš­tva iz Syo­sse­ta u dr avi New ork, pri a ka­ko je ku­pio To­uc­h­Pad ono­ga ju­tra kad je sti­gao u tr­go­vi­ne. oCur­to, ko­ji se u ko­na - ni­ci ra­zo arao To­uc­hPa­dom zbog manj­ka apli­ka­ci­ja, do­bio je po­vrat nov­ca, ali sve­jed­no tvr­di ka­ko vi­še ne vje­ru­je HP-u.

“Osje am se kao da su mi la­ga­li”, ka e. “Ni­su mu ak da­li ni pr i l i ku.” Tvrt ke sa­da pov­la e pro­izvo­de ur­ni­je jer sa­ma kon­ku­rent­nost vi­še sto­ji, sma­tra Jim Mc­Gre­gor, ra­zvoj­ni me­nad er u In-Sta­tu, kom­pa­ni­ji za is­tra iva­nje tr išta. slu aju To­uc­hPa­da, ana­li­ti aru se sla u ka­ko je pro­pao jer nje­gov ope­ra­tiv­ni sus­tav webOS ni­je imao apli­ka­ci­je ko­je su od Ap­ple­ovog iPa­da na­pra­vi­le hit. Mi­cro­sof­tov Kin imao je vr­lo sli an pro­blem.

Mc­Gre­gor tvr­di ka­ko je i Go­ogle TV, Go­oglo­va in­ter­net­ska te­le­vi­zi­ja, pa­la u za­bo­rav jer vlas­ni­ci i dis­tri­bu­te­ri ni­su elje­li u ini­ti svo­je sadr aje dos­tup­ni­ma. ak ni mo ni Ap­ple ni­je uvi­jek bio ta­ko vješt i us­pje­šan. Pre­ko de­set go­di­na bi­lje io je gu­bit­ke zbog ni­za ne­sret­nih okol­nos­ti u ve­zi no­vih pro­izvo­da. Pri­mje­ri­ce, 2001. go­di­ne po­vuk­li su ra una­lo Power Mac G4 Cu­be na­kon sa­mo 11 mje­se­ci jer su kup­ci za­klju ili ka­ko je pre­sku­po.

Dva da­na na­kon što je naj­a­vio pov­la enje To­uc­hPa­da, HP se po eo rje­ša­va­ti svo­je ro­be agre­siv­nom pro­daj­nom stra­te­gi­jom. Go­le­mi po­pust (80 pos­to ni a ci­je- na u od­no­su na ori­gi­nal­nu) us­pio je po­tak­nu­ti mah­ni­tu kup­nju ko­joj su se me­nad eri HP-a na­da­li kad su pred­sta­vi­li spor­ni ure aj.

HP-ov in­ter­net­ski du an, kao i os­ta­li pro­da­va i, br­zo su se ri­je­ši­li svih To­uc­hPa­do­va na­kon što su ih po eli pro­da­va­ti po ci­je­ni od 100 do­la­ra za ver­zi­ju 16G i 150 do­la­ra za ver­zi­ju 32G. Kad su doš­li na tr ište, sta­ja­li su 500, od­nos­no 600 do­la­ra.

“Sva ta ga­la­ma u ve­zi To­uc­hPa­da”, na­pi­sao je je­dan za­pos­le­nik u cen­tru za korisnike HP-a, “za­pra­vo pred­stav­lja gor­ko -slat­ku po­bje­du”.

Mi­cro­sof­to­vi mo­bil­ni ure aji in i in ime bi­li su na tr ištu sa­mo da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.