ČAZMATRANS - NO­VA

... iz­dvo­je­no...

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

• Naj­ve­ća tvrt­ka u Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­skoj žu­pa­ni­ji, ali i je­dan od naj­ve­ćih auto­bus­nih pri­je­voz­ni­ka u Hr­vat­skoj je Čazmatrans iz Čaz­me. Una­toč pa­du pri­ho­da od oko 13 pos­to u 2010. go­di­ni, tvrt­ka je s vi­še od osam mi­li­ju­na ku­na no­vos­tvo­re­ne vri­jed­nos­ti u pro­tek­loj go­di­ni za­dr­ža­la pri­mat u Bje­lo­va­ru. Nji­hov pri­hod pao je s oko 190 mi­li­ju­na ku­na u 2009. na 165 mi­li­ju­na la­ni. U do­ma­ćem pri­je­vo­zu put­ni­ka dnev­no pro­me­tu­je 300 li­ni­ja sa bli­zu 2000 po­la­za­ka na po­dru­čju od Vu­ko­va­ra do Du­brov­ni­ka. U me­đu­na­rod­nom pri­je­vo­zu put­ni­ka zas­tup­lje­ne su auto­bus­ne li­ni­je pre­ma odre­di­šti­ma u Aus­tri­ji, Nje­mač­koj, Ma­đar­skoj, Ita­li­ji, BiH, Ma­ke­do­ni­ji, Tur­skoj, Sr­bi­ji i CG.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.