PRI­MA COM­MER­CE

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Pri­ma Com­mer­ce, sa sje­di­štem u Bje­lo­va­ru, poz­na­ti je hr­vat­ski pro­izvo­đač na­mje­šta­ja s go­diš­njim pri­ho­dom od oko 300 mi­li­ju­na ku­na. Sa 40 pro­da­va­oni­ca di­ljem zem­lje, Pri­ma je naj­ve­ći la­nac sa­lo­na na­mje­šta­ja u Hr­vat­skoj. Tvrt­ka na hr­vat­skom tr­ži­štu pos­lu­je od 1995. i po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na vi­šes­tru­ko je po­ve­ća­la broj pro­daj­nih mjes­ta, te zna­tj­no pro­ši­ri­la pa­le­tu svo­jih pro­izvo­da. Kra­jem sr­p­nja ove go­di­ne glav­no skla­di­šte ovog bje­lo­var­skog pro­izvo­đa­ča na­mje­šta­ja po­go­dio je po­žar ko­ji je u pot­pu­nos­ti uni­štio ha­lu od 1800 če­tvor­nih me­ta­ra pu­nu ta­pi­ci­ra­nog na­mje­šta­ja. Po­žar je iz­a­zva­la ne­is­prav­na elek­tro­ins­ta­la­cja, a šte­ta se, pre­ma pro­cje­ni vlas­ni­ka, pro­cje­nju­je na pet mi­li­ju­na ku­na.

Re­na­to Ra­dić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.