I UBS-OV rej­ting upi­tan

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Švi­car­ska

UBS ban­ka mo­gla bi se su­oči­ti sa sni­ža­va­njem kre­dit­nog rej­tin­ga i to zbog “ne­po­dop­šti­na” nje­zi­na dje­lat­ni­ka zbog ko­jih su os­ta­li bez čak 2 mi­li­jar­de eura.

Na to je upo­zo­ri­la agen­ci­ja Mo­ody’s ko­ja zbog zbog neo­v­la­šte­nog tr­go­va­nja u UBS-u pre­is­pi­tu­je rej­ting te ban­ke. U Mo­ody’su na­vo­de da će se raz­ma­tra­nje usre­do­to­či­ti na “tre­nut­ne sla­bos­ti” u uprav­lja­nju ri­zi­ci­ma.

Ina­če, Kwe­ku Ado­bo­li, ko­ji ra­di u odje­lu za europ­ske di­oni­ce, op­tu­žen je za pri­je­va­ru zbog neo­v­la­šte­nog tr­go­va­nja. U Mo­ody’su su zbog te afe­re sum­nji­ča­vi po pi­ta­nju kon­tro­le ri­zi­ka u toj ban­ci.

Mo­ody's bri­ne neo­v­la­šte­no tr­go­va­nje u UBS-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.