Ikei pri­laz na­kon ‘sa­mo’ tri go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Su­glas­nost Vla­de za re­kons­truk­ci­ju čvo­ri­šta Iva­nja Re­ka za po­tre­be Ikee, ko­je se če­ka go­di­na­ma, tu­ma­či se da­nas kao pri­mjer su­rad­nje jav­nog i pri­vat­nog sek­to­ra

Ova od­lu­ka je pri­mjer ka­ko se u iz­rav­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji jav­nog i pri­vat­nog sek­to­ra mo­že do­ći do rje­še­nja”, ta­ko su­glas­nost Vla­de Hr­vat­skim auto­ces­ta­ma za re­kons­truk­ci­ju čvo­ri­šta Iva­nja Re­ka, ra­di lak­šeg pri­la­za bu­du­ćem Ike­inu tr­go­vač­kom cen­tru u Ru­gvi­ci, ko­men­ti­ra pot­pred­sjed­nik Vla­de Do­ma­goj Mi­lo­še­vić. Glav­ni u ka­bi­ne­tu pre­mi­jer­ke Ko­sor za lo­gis­ti­ku, pri­je sve­ga ino­zem­nim inves­ti­to­ri­ma.

Da je do­go­vor Ikee s HAC-om i Vla­dom os­tva­ren u kon­tak­ti­ma kra­ćim od go­di­nu da­na pot­pred­sjed­ni­ku Mi­lo­še­vi­ću bi se mo­glo buč­no apla­udi­ra­ti. Me­đu­tim, ka­ko Ikea od­lu­ku če­ka go­to­vo pu­ne tri go­di­ne, ko­or­di­na­to­ru inves­ti­cij­ske “ofen­zi­ve” u kon­kret­noj bi pri­go­di bo­lje od­go­va­ra­la šut­nja. Po­go­to­vo pam­ti li se da je HAC pro­jek­te za re­kons­truk­ci­ju čvo­ri­šta na­vod­no po­čeo ra­di­ti još 2005. go­di­ne. U vri­je­me dok su hr­vat­ske am­bi­ci­je Ikee bi­le pot­pu­no ne­poz­na­te. Bu­du­ći da sva­ka me­da­lja ima svo­je li­ce i na­li­čje ta­ko je i ova su­glas­nost otvo­ri­la Pan­do­ri­nu ku­ti­ju. S ne­za­do­volj­stvom ino­zem­nih inves­ti­to­ra ko­ji ov­dje pos­lu­ju de­set i vi­še go­di­na. I još če­ka­ju pro­ved­bu obe­ća­nja do­sa­daš­njih Vla­da me­đu ko­ji­ma je pri­mje­ri­ce, re­kons­truk­ci­ja čvo­ra Lučko. Pro­met­nog če­pa ko­ji gu­ši i ne­da­le­ku pos­lov­nu zo­nu, ali i spre­ča­va pro­hod­nost vo­zi­la u špi­ca­ma tu­ris­tič­ke se­zo­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.