Po­čeo naj­ve­ći svjet­ski fes­ti­val pi­va i eura

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

U Mün­c­he­nu je po­čeo ovo­go­diš­nji Ok­to­ber­fest, naj­ve­ći fes­ti­val pi­va i hra­ne na svi­je­tu ko­ji će tra­ja­ti sve do 3. lis­to­pa­da. Ka­da je ba­var­ski kralj Ludwig ko­ji je 1810. ože­nio prin­ce­zu Te­re­zu od Sak­so­ni­je vje­ro­jat­no ni­je ni slu­tio u što će se pre­tvo­ri­ti slav­lje ko­je su gra­đa­na Mün­c­he­na or­ga­ni­zi­ra­li na li­va­di u bli­zi­ni gra­da. Ta­daš­nju za­ba­vu pra­tio je se­oski sa­jam, a na Te­re­zi­nom par­ku i da­nas se odr­ža­va Ok­to­ber­fest. S ma­lom raz­li­kom: da­nas se na fes­ti­va­li po­tro­ši oko 700 mi­li­ju­na eura, po­sje­ti ga vi­še od šest mi­li­ju­na lju­di iz ci­je­lo­ga svi­je­ta, a oni će ti­je­kom fes­ti­va­la po­pi­ti 6,5 mi­li­ju­na li­ta­ra pi­va (naj­manj) i to za­či­ni­ti s vi­še od 200.000 do­ma­ćih pe­če­nih ko­ba­si­ca.

PIXSELL

Spret­ne ko­no­ba­ri­ce ko­je s la­ko­ćom no­se i do 12 kri­gli pi­va za­štit­ni su znak naj­ve­ćeg i naj­ve­se­li­jeg fes­ti­va­la pi­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.