Tur­ska na pu­tu za­mr­za­va­nja svih od­no­sa s Eu­rop­skm uni­jom

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Za­mje­nik tur­skog pre­mi­je­ra Be­sir Ata­lay iz­ja­vio je ka­ko bi Tur­ska, kan­di­dat­ki­nja za pris­tup Eu­rop­skoj uni­ji mo­gla za­mrz­nu­ti svo­je od­no­se s tom ins­ti­tu­ci­jom ako se Ci­pru odo­bri mjes­to nje­zi­na pred­sje­da­te­lja u 2012 go­di­ni, obja­vi­la je dr­žav­na no­vin­ska agen­ci­ja Ana­do­li­ja. “Ako mi­rov­ni pre­go­vo­ri na Ci­pru ne bu­du za­klju­če­ni, a EU omo­gu­ći juž­nom Ci­pru ob­na­ša­nje mjes­ta pred­sje- da­te­lja ti­je­kom 2012., nas­tat će pra­va kri­za iz­me­đu Tur­ske i EUa”, re­kao je Ata­lay, na­kon po­sje­ta sje­ver­nom Ci­pru. “U tom slu­ča­ju za­mrz­nut će­mo od­no­se s EUom. Sa­da smo ovo obja­vi­li, a kao vla­da od­lu­ku smo već do­ni­je­li”, re­kao je za Ana­to­li­ju Ata­lay. Me­đu­na­rod­no priz­na­ta vla­da grč­kog di­je­la Ci­pra tre­ba­la bi u sr­p­nju 2012. pre­uze­ti duž­nost pred­sje­da­te­lja EU-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.