Is­pla­ta umi­rov­lje­ni­ci­ma već u lis­to­pa­du?

Žur­ba zbog iz­bo­ra Umjes­to u pro­sin­cu, kao što je to pri­je bio slu­čaj, dug Vla­da sa­da že­li žur­no is­pla­ti­ti

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - JA­DRAN­KA DOZAN

VU pa­ke­tu te­škom 820 mi­li­ju­na ku­na su­dje­lo­vat će šest do se­dam ba­na­ka la­da, či­ni se, ove go­di­ne do­is­ta na­mje­ra­va ura­ni­ti s is­pla­tom obe­šte­će­nja umi­rov­lje­ni­ka. Umjes­to u pro­sin­cu, kao što je to bio slu­čaj ra­ni­je, ovaj će put go­diš­nju ra­tu od oko 820 mi­li­ju­na ku­na za oko 140 ti­su­ća oso­ba s pra­vom na obe­šte­će­nje (uz umi­rov­lje­ni­ke iz tzv. os­nov­nog re- gis­tra, tu su i ko­ris­ni­ci obi­telj­skih i naj­vi­ših mi­ro­vi­na) vje­ro­jat­no is­pla­ti­ti već ti­je­kom lis­to­pa­da. Na to upu­ću­je i us­tra­ja­nje na ro­ku za pre­da­ju po­nu­de za fi­nan­ci­ra­nje pre­ma kon­zor­ci­ju ba­na­ka.

Iako su ban­ka­ri bi­li tra­ži­li da se taj rok po­mak­ne za kraj tjed­na, u po­ne­dje­ljak su iz Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja do­bi­li po­mak ro­ka sa­mo s pri­je­pod­ne­va na kraj rad­nog da­na. U kon­zor­ci­ju bi na kra­ju tre­ba­lo su­dje­lo­va­ti šest ili se­dam ba­na­ka iz kru­ga vo­de­ćih (uklju­ču­ju­ći ci­je­lu pr­vu pe­tor­ku), a ka­ko doz­na­je­mo, s nji­ma bi se ugo­vo­rio ot­kup po­tra­ži­va­nja od­no- sno tri­par­tit­na ce­si­ja. Po­kri­će u imo­vi­ni Umi­rov­lje­nič­kog fon­da za taj fi­nan­cij­ski aran­žman Vla­da je osi­gu­ra­la na proš­lo­tjed­noj sjed­ni­ci od­lu­kom o pri­je­no­su di­je­la dr­žav­nih di­oni­ca u Cro­atia osi­gu­ra­nju i Ja­dran­skom naf­to­vo­du, iz­a­zvav­ši pri­tom žes­to­ke re­ak­ci­je na po­li­tič­koj sce­ni. Us­to, pr­vot­na od­lu­ka o ko­li­či­ni di­oni­ca CO-a ko­je se pre­no­se Fon­du (plan je bio 29 pos­to) zbog pre­vi­da odred­bi Za­ko­na o pre­uzi­ma­nju tre­ba­la bi se ‘u ho­du’ ko­ri­gi­ra­ti sma­nje­njem bro­ja tih di­oni­ca is­pod ma­njin­skog kon­trol­nog pa­ke­ta (25%) jer je on i prag za obve­zu po­nu­de pre­uzi­ma­nja.

PXL

Po­kri­će u imo­vi­ni Umi­rov­lje­nič­kog fon­da za aran­žman Vla­da je osi­gu­ra­la pri­je­no­som di­je­la di­oni­ca CO i Ja­na­fa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.