Euro 7,5 ku­na, a do­lar 5,5

Te­čaj ku­ne

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Ku­na je ju­čer na te­čaj­noj lis­ti Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke u od­no­su na te­čaj­ni­cu od pet­ka os­la­bi­la pre­ma svim zna­čaj­ni­jim ino­zem­nim va­lu­ta­ma. Pre­ma euru je ta­ko os­la­bi­la za 0,11 pos­to, a sred­nji te­čaj eura na te­čaj­ni­ci Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke, na­kon vi­še od šest go­di­na, pre­šao je ra­zi­nu od 7,5 ku­na (7,504448 ku­na). Zad­nji je put sred­nji te­čaj eura na lis­ti HNB-a bio iz­nad 7,5 ku­na u ožuj­ku 2005. go­di­ne. Ku­na je os­la­bi­la i pre­ma švi­car­skom fran­ku za 0,16 pos­to, pre­ma ame­rič­kom do­la­ru za 1,36 pos­to, a pre­ma bri­tan­skoj fun­ti za 0,86 pos­to.

Sred­nji te­čaj fran­ka iz­no­si da­nas 6,221562 ku­ne, do­la­ra 5,500988 ku­na te fun­te 8,650661 ku­nu.

Na me­đu­na­rod­nim va­lut­nim tr­ži­šti­ma pak euro je ti­je­kom da­na pao za 1 pos­to pre­ma do­la­ru i je­nu jer ula­ga­či ne­ma­ju po­vje­re­nja u na­la­že­nje rje­še­nja za grč­ku duž­nič­ku kri­zu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.