Ne odre­đu­ju ho­te­li ko­li­ko će tra­ja­ti tu­ris­tič­ka se­zo­na

Ja­ko An­da­bak, vlas­nik ho­tel­skog lan­ca Blu­esun ho­tels & re­sorts i pred­sjed­nik Iz­vr­š­nog od­bo­ra HUP – se sve tre­ba na­pra­vi­ti ka­ko bi se pro­du­ži­la se­zo­na s če­ti­ri mje­se­ca na ci­je­lu go­di­nu, ko­ji re­cept

Poslovni Dnevnik - - Aktualno - DAR­KO BI­ČAK

OOve su go­di­ne Blu­esun ho­tels & re­sorts ima­li oko 30.000 no­će­nja ko­ja se mo­gu po­dves­ti pod zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam vaj tje­dan u Za­dru se odr­ža­va Tre­ći me­đu­na­rod­ni sim­po­zij “Hr­vat­sko ho­te­li­jer­stvo i tu­ri­zam” ko­ji će oku­pi­ti do­ma­će i stra­ne tu­ris­tič­ke struč­nja­ke. Glav­ne te­me o ko­ji­ma će raz­go­va­ra­ti su: ka­ko do no­vih inves­ti­ci­ja u tu­riz­mu te ka­ko od des­ti­na­ci­je na­pra­vi­ti brend. O to­me ka­ko to iz­gle­da u prak­si raz­go­va­ra­li smo s Ja­kom An­da­ba­kom, pred­sjed­ni­kom Iz­vr­š­nog od­bo­ra HUP – Udru­ge ugos­ti­telj­stva i tu­riz­ma te vlas­ni­kom us­pješ­no­ga ho­tel­skog lan­ca Blu­esun ho­tels & re­sorts.

li upra­vo taj seg­ment kao op­ci­ju za pro­du­že­nje tu­ris­tič­ke se­zo­ne u na­šoj zem­lji?

Ka­da go­vo­ri­mo o pro­du­že­nju tu­ris­tič­ke se­zo­ne, on­da je jas­no da se svi as­pek­ti u tom sek­to­ru mo­ra­ju ra­zvi­ja­ti i da će sva­ki da­ti ne­što. Ni­šta ni­je ap­so­lut­no ili je­di­no rje­še­nje. Za­si­gur­no da zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam mo­že odi­gra­ti ve­li­ku ulo­gu u ukup­nom ra­zvo­ju cje­lo­kup­ne tu­ris­tič­ke po­nu­de. Već od dav­nih vre­me­na tu­ri­zam je po­ve­zan sa zdrav­s­tve­nom po­nu­dom, Opa­ti­ja se na pri­mjer ra­zvi­la kao beč­ko lje­či­li­šte. Mi u Hr­vat­skoj ima­mo pu­no mjes­ta ko­ja su, s ob­zi­rom na po­lo­žaj i kli­mu, na spo­ju Me­di­te­ra­na i kon­ti­nen­tal­ne kli­me. Pro­blem je što smo to u proš­los­ti vi­še ko­ris­ti­li ne­go što je to slu­čaj da­nas. Vje­ru­jem da re­vi­ta­li­za­ci­jom tak­vih sa­dr­ža­ja mo­že­mo u idu­ćem raz­dob­lju pu­no uči­ni­ti.

Ko­li­ko ste us­pje­li taj kon­cept os­tva­ri­ti u svo­joj gru­pi Blu­esun ho­tels & re­sorts?

Na to­me smo po­če­li ra­di­ti pri­je vi­še go­di­na i ma­lo po­ma­lo ta se pri­ča za­okru­žu­je i po­či­nje do­bi­va­ti svo­ju pod­lo­gu na tr­ži­štu. Či­ni mi se da će­mo ove go­di­ne ima­ti u na­šim ho­te­li­ma oko 30.000 no­će­nja ko­ja mo­že­mo po­dves­ti pod zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam. Za tak­vu po­nu­du po­treb­ni su spe­ci­fič­ni pre­du­vje­ti.

Sve na­še des­ti­na­ci­je ima­ju uza se­be sta­no­vi­te zdrav­s­tve­ne us­ta­no­ve ko­je ima­ju funk­ci­ju la­ga­no­ga sis­te­mat­skog pre­gle­da pri­li­kom ula­ska ka­ko bi se tu­ris­ti­ma/pa­ci­jen­ti­ma dao naj­op­ti­mal­ni­ji pro­gram onog či­me će se ba­vi­ti kod nas te po­tre­bi­tih te­ra­pi­ja.

Iz go­di­ne u go­di­nu se po­ka­zu­je sve ve­će za­ni­ma­nje, a i mi smo pred ve­li­kim inves­ti­ci­ja­ma ko­ji­ma će­mo pro­ši­ri­li na­šu po­nu­du te sve dig­nu­ti na jed­nu vi­šu ra­zi­nu. Ka­da go­vo­ri­mo o tih 30.000 no­će­nja, mo­ra­mo uze­ti u ob­zir da je ri­ječ is­klju­či­vo o stra­nim tu­ris­ti­ma, ili pa­ci­jen­ti­ma, ka­ko će­mo ih već zva­ti. Sto­ga ima­mo pro- gra­me ko­ji su pri­la­go­đe­ni dje­ci i odras­li­ma s po­seb­nim po­tre­ba­ma. Već da­nas ima­mo ugo­vo­re s dvi­je zna­čaj­ne stra­ne ins­ti­tu­ci­je ko­je će ko­ris­ti­ti na­še ka­pa­ci­te­te – to su grad Mo­sk­va i ru­ska ener­get­ska kom­pa­ni­ja Ga­z­prom.

Ko­li­ko hr­vat­ski ho­te­li­je­ri mo­gu pre­ži­vje­ti od če­ti­ri mje­se­ca 'mo­ra i sun­ca', a ko­li­ko mo­ra­ju ula­ga­ti u dru­ge sa­dr­ža­je?

Ka­da go­vo­ri­mo o naj­pri­mi­tiv­ni­jem obli­ku zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma s naj­ma­nje ula­ga­nja, on­da tu sva­ka­ko ula­zi do­la­zak

PIXSELL/DA­VOR PUK­LA­VEC

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.