Pa­taf­ta nu­di odo­re za 184,8 mil. ku­na, a Var­teks za 230

Na­tje­čaj MUP-A Zbog ve­li­kog ras­po­na iz­me­đu po­nu­da po­ni­šte­nje?

Poslovni Dnevnik - - Aktualno -

Tvrt­ke T7 VIS i VIS KG, va­ra­ždin­skog po­du­zet­ni­ka Da­vo­ra Pa­taf­te pri­prav­ne su rad­ne odo­re MUPu is­po­ru­či­ti za 184,8 mi­li­ju­na ku­na, Kon­feks i Odje­ća za 202,1 mi­li­jun dok je Var­teks tr­go­vi­na uz lo­gis­ti­ku Ča­tek­sa, Hem­ca, Ga­le­ba, Kro­jos­ti­la i Pro-Pro­ma is­ka­za­la ci­je­nu od 230,3 mi­li­ju­na ku­na. Ot­kri­va to za­pis­nik s otva­ra­nja po­nu­da 16. ruj­na (Pos­lov­ni dnev­nik ima pres­li­ku) u ko­je­mu ta­ko­đer sto­ji da je Var­teks tr­go­vi­na da­la po­nu­de i za pu­lo­ve­re te jak­ne dok se pul­ska Arena i Kon­feks na­tje­ču za po­li­cij­ske pu­lo­ve­re. MUP je za jav­nu na­ba­vu 2150 kom­ple­ta sve­ča­nih odo­ra i 917.762 ar­ti­ka­la s lis­te ljet­nih i zim­skih rad­nih odo­ra pos­ta­vio is­klič­nu ci­je­nu od 215,5 mi­li­ju­na ku­na (bez PDVa) uz naz­na­ku da će kri­te­rij za oda­bir iz­vo­đa­ča bi­ti “naj­ni­ža ci­je­na, od­nos­no eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ja po­nu­da.”

Do po­lo­vi­ce lis­to­pa­da, za­kon­ski je rok, u ko­jem u MUPu tre­ba­ju iz­a­bra­ti is­po­ru­či­te­lja no, či­ni se da bi na­tje­čaj za rad­ne odo­re i ove go­di­ne kao i la­ni mo­gao bi­ti po­ni­šten. Ras­pon me­đu po­nu­da­ma iz­no­si go­to­vo 46 mi­li­ju­na ku­na, no ni­je je­di­na dvojba ko­ja pra­ti ovu jav­nu na­ba­vu. Prem­da je ri­ječ o po­nov­lje­nom na­tje­ča­ju i on vr­vi mno­gim zna­ko­vi- tos­ti­ma. Ta­ko, pri­mje­ri­ce, T7 VIS i VIS KG uop­će ne pro­izvo­de odo­re ne­go sun­co­bra­ne ko­je us­pješ­no iz­vo­ze na 31 tr­ži­šte dok Var­teks tr­go­vi­na ni unu­tar ma­tič­ne kom­pa­ni­je ni me­đu iz­a­bra­nim po­di­zvo­đa­či­ma ne­ma tvrt­ku za pro­izvod­nju po­li­cij­skih ka­pa. Var­teks je unu­tar tek­s­til­ne in­dus­tri­je ci­je­njen kao kva­li­te­tan pro­izvo­đač sve­ča­nih odo­ra, no ne pro­izvo­di rad­ne odo­re.

Naj­ve­ći za­plet u “sce­na­ri­ju” za na­ba­vu rad­nih odo­ra za­pra­vo su stvo­ri­li mje­ro­dav­ni u MUP-u. U nes­ta­ši­ci pos­la i manj­ku pri­ho­da ne iz­ne­na­đu­je što se po­du­zet­ni­ci sna- la­ze te da­ju jam­s­tva i za ar­tik­le ko­je ne­ma­ju u asor­ti­ma­nu. Me­đu­tim, ka­da dr­žav­na ins­ti­tu­ci­ja po­put MUP-a naj­pri­je pos­ta­vi i po­tom uki­ne uvjet o za­pos­le­nih 300 šve­lja i 15 VSS i VKV dje­lat­ni­ka, o če­mu je Pos­lov­ni već pi­sao, na ta­kav obrat mo­ra­ju re­agi­ra­ti i re­sor­ni mi­nis­tar i Vla­da. U gos­po­dar­skoj si­tu­aci­ji bre­me­ni­toj pro­ble­mi­ma, što je već du­go re­al­nost u tek­s­til­noj in­dus­tri­ji, ta­ko (pre)kro­jen na­tje­čaj iz­rav­no otva­ra put uvo­zu odo­ra dok su ka­pa­ci­te­ti do­ma­ćih tvrt­ki, ko­je dr­ža­va nas­to­ji odr­ža­ti i pot­po­ra­ma, po­lu­za­pos­le­ni.

PXL

Pre­kro­je­ni na­tje­čaj MUP-a otva­ra put uvo­zu odo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.