Iz­voz­ni adu­ti li­men­ke i LCD te­le­vi­zo­ri

Sr­bi­ja Otva­ra­ju se no­vi po­go­ni Ball Pac­ka­gin­ga i Weg-ova tvor­ni­ca te­le­vi­zo­ra, inves­ti­ci­je vri­jed­ne 40 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta - RA­TO PET­KO­VIĆ/VLM

TOd­lič­na is­kus­tva

Vla­da Sr­bi­je pri­da­je ve­li­ko zna­če­nje no­vim pro­izvod­nim po­go­ni­ma jer će oni pri­do­ni­je­ti pro­mje­ni iz­voz­ne sli­ke zem­lje ije­kom r uj na u Sr bi j i će po­če­ti s ra­dom dvi­je tvor­ni­ce u či­ju je grad­nju ulo­že­no 40 mi­li­ju­na eura. Ri­ječ je o no­voj li­ni­ji za pro­izvod­nju li­men­ki ame­rič­ke kom­pa­ni­je Ball Pac­ka­ging, ko­ja je već po­če­la s ra­dom i tvor­ni­ci za pro­izvod­nju LCD te­le­vi­zo­ra, pr­ve s tak­vim pro­izvo­dom u re­gi­ji. U pr­vu je ulo­že­no 35, a u dru­gu pet mi­li­ju­na eura. Pro­ma­tra­no u nov­ča­noj vri­jed­nos­ti ula­ga­nja ni­su ve­li­ka, ali im je zna­če­nje za sr­p­ski iz­voz da­le­ko ve­će. Ball Pac­ka­ging će no­vom li­ni­jom udvos­tru­či­ti go­diš­nju pro­izvod­nju na 1,5 mi­li­jar­di li­men­ki. Čak 80 pos­to pro­izvod­nje na­mi­je­nje­no je iz­vo­zu, uglav­nom u zem­lje EU. Ball Pac­ka­ging je 2004. go­di­ne po­čeo pro­izvod­nju li­men­ki u Ze­mu­nu i to je bi­la pr­va gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja ne­ke ame­rič­ke tvrt­ke u Sr­bi­ji. Or­ga­ni­za­ci­ja za eko­nom­sku su­rad­nju i ra­zvoj (OECD)

auto­mo­bi­li

Oče­ki­va­nja od Fi­ata

Iz­vo­zu vi­so­ko­teh­no­lo­ške ro­be pro­do­ni­jet će i Fi­ato­va tvor­ni­ca auto­mo­bi­la. Kra­jem ruj­na si­ći će s pro­izvod­ne tra­ke pr­va ka­ro­se­ri­ja jed­nog od dva no­va mo­de­la auto­mo­bi­la, dok je po­če­tak se­rij­ske pro­duk­ci­je na­jav­ljen za pro­lje­će 2012. Go­diš­nja pro­izvod­nja bi­ti će ve­ća od 200.000 vo­zi­la, a čak 95% pro­izve­de­nih auto­mo­bi­la na­mje­nje­no je ino­zem­nom tr­ži­štu. Pro­cje­nje­no je da će ti­me vri­jed­nost go­diš­njeg iz­vo­za Sr­bi­je bi­ti po­ve­ća­na za vi­še od mi­li­jar­du eura. pro­gla­si­la je te go­di­ne tvor­ni­cu Ball Pac­ka­gin­ga naj­ve­ćom gre­en­fi­eld pro­jek­tom u ju­go­is­toč­noj Eu­ro­pi.

Na­kon sed­mo­go­diš­njeg po­zi­tiv­nog i s kus­tva Upra­va tvrt­ke od­lu­či­la je po­ve­ća­ti pro­izvod­nju pa je ula­ga­nje pre­us­mje­re­no iz Polj­ske u Sr­bi­ju. Ger­rit He­ske, pred­sjed­nik kom­pa­ni­je za Euro­pu, is­tak­nuo je ka­ko je tvrt­ka za­do­volj­na do­sa­daš­njim pos­lo­va­njem, a pro­ci­je­nje­no je ka­ko je tr­ži­šte ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe per­s­pe­kiv­no za pla­sman li­men­ki. U tvor­ni­ci je za­pos­le­no 200 rad­ni­ka ko­ji ra­de na stro­je­vi­ma vi­so­ke teh- no­lo­gi­je. S dru­ge stra­ne be­ograd­ske pe­ri­fe­ri­je, u Že­lez­ni­ku, kra­jem ruj­na otva­ra se tvor­ni­ca za pro­izvod­nju LCD te­le­vi­zo­ra. Nje­zi­na dnev­na pro­izvod- nja iz­no­sit će ti­su­ću te­le­vi­zo­ra, što je, pre­ma pro­cje­ni tvrt­ke WEG, pet pu­ta vi­še od po­tre­be sr­p­skog tr­ži­šta, pa je pla­sman na­mi­je­njen iz­vo­zu, pri­je sve­ga u re­gi­ju, gdje je ovo pr­va tvor­ni­ca tak­vih ure­đa­ja. Osim to­ga no­va tvor­ni­ca će po­go­do­va­ti i kup­ci­ma iz Sr­bi­je, jer je na­jav­lje­na ni­ža ci­je­na te­le­vi­zo­ra od onih iz uvo­za.

Sve kom­po­nen­te bit će uve­ze­ne iz Ki­ne u ko­joj je 40 rad­ni­ka bi­lo na vi­še­mje­seč­noj obu­ci. Pr­vih ne­ko­li­ko mje­se­ci pro­izvod­nju će nad­gle­da­ti in­že­nje­ri iz Ki­ne. I po­red uvo­za kom­po­nen­ti pro­izvod­nja će se po­zi­tiv­no odra­zi­ti na po­ve­ća­nje iz­vo­za, jer će vri­jed­nost pro­izve­de­nih te­le­vi­zo­ra bi­ti ve­ća od kom­po­nen­ti. Za uvoz di­je­lo­va go­to­vih LCD TV ca­ri­na je 15 pos­to, dok na di­je­lo­ve iz­no­si sve­ga je­dan pos­to.

Po­moć dr­ža­ve

Bra­nis­lav Ra­jić, šef pro­izvod­nje naj­a­vio je pos­tup­no ugrad­nju di­je­lo­va, ko­ji će se pro­izvo­di­ti u zem­lji, po­put pa­ne­la, ma­ski i za­vrt­nja. WEG je u tvor­ni­cu ulo­žio 2,5 mi­li­ju­na eura, što ih je do­bio od Fon­da za ra­zvoj za uvoz opre­me. Iz­grad­nju je po­mo­gla i Agen­ci­ja za pro­mo­ci­ju iz­vo­za SIEPA sa 5000 eura po za­pos­le­nom rad­ni­ku, ko­jih će bi­ti 150. Vla­da Sr­bi­je pri­da­je ve­li­ko zna­če­nje no­vim pro­izvod­nim po­go­ni­ma, jer će oni pri­do­ni­je­ti pro­mje­ni “iz­voz­ne sli­ke” zem­lje, ko­ja je do­sad pre­poz­nat­lji­va po iz­vo­zu si­ro­vi­na i po­ljo­pri­vred­no-pre­hram­be­nih pro­izvo­da.

PD

Ger­rit He­ske, pred­sjed­nik Ball Pac­ka­gin­ga za Euro­pu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.