Đ. ĐA­KO­VIĆ MON­TA­ŽA

... iz­dvo­je­no...

Poslovni Dnevnik - - Kompanije&tržišta -

Sla­von­sko-brod­ska ĐĐ Mon­ta­ža naj­pro­fi­ta­bil­ni­ja je tvrt­ka ko­ja je pro­izaš­la iz ne­ka­daš­njeg me­ta­lur­škog mas­to­don­ta Đu­re Đa­ko­vi­ća. Ka­ko je ve­ći­nom pro­je­ka­ta bi­la ve­za­na uz za­pad­na tr­ži­šta, tvrt­ka je pos­ta­la za­nim­lji­va nje­mač­kom part­ne­ru Bil­fin­ger Ber­ger Power Ser­vi­ce­su (BBPS) ko­ji ju je 2009. go­di­ne i pre­uzeo. Ni­jem­ci su oko na Mon­ta­žu ba­ci­li još 2007. ka­da su ku­pi­li 24,9 pos­to di­oni­ca ovog druš­tva, a do da­nas su stek­li ukup­no 96,4 pos­to udje­la za što su pla­ti­li oko 100 mi­li­ju­na ku­na. Da­nas je ĐĐ Mon­ta­ža jed­na od 10 čla­ni­ca BBPS gru­pe ko­ji je proš­le go­di­ne imao pri­hod od 50 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.