Sus­tav si­gur­nos­ti u Hr­vat­skoj vi­ši ne­go u mno­gim dr­ža­va­ma

BRZORASTU TR­ŽI­ŠTA

Poslovni Dnevnik - - Ufokusu - TIN BA­ŠIĆ/VLM

U Hr­vat­skoj je iz­u­zet­no si­gur­na in­fras­truk­tu­ra jer vi­še od 80 pos­to kar­ti­ca ima ugra­đen čip, što je ja­ko vi­so­ka ra­zi­na si­gur­nos­ti tran­sak­ci­ja

Mi­ke Smith, vo­di­telj odje­la za uprav­lja­nje ri­zi­ci­ma u plat­nom pro­me­tu Vi s a AP & CEMEA (re­gi­je ko­ja obu­hva­ća azij­sko-pa­ci­fič­ku re­gi­ju, sred­nju i is­toč­nu Euro­pu, Bli­ski is­tok i Afri­ku), go­vo­ri o naj­no­vi­jim ri­zi­ci­ma u svi­je­tu i ko­je opas­nos­ti vre­ba­ju kar­ti­ča­re.

Is­ti­če ka­ko je si­gur­nost kar­ti­ce i tran­sak­ci­je te­melj po­vje­re­nja ko­je oni mo­ra­ju kons­tant­no odr­ža­va­ti. Ta­ko­đer no­ve teh­no­lo­gi­je, po­go­to­vo u seg­men­tu be­skon­tak­t­nog pla­ća­nja, po­la­ko pos­ta­ju glav­ni na­čin pla­ća­nja u svi­je­tu.

Ko­ji su naj­ve­ći ri­zi­ci s ko­ji­ma se su­oča­va­te? Ko­ji su naj­ve­ći si­gur­nos­ni pro­ble­mi?

Što se ti­če Hr­vat­ske, ima­te iz­u­zet­no so­fis­ti­ci­ran ban­kov­ni sus­tav i in­fras­truk­tu­ru. Uprav­lja­nje ri­zi­ci­ma u Hr­vat­skoj je na ja­ko vi­so­koj ra­zi­ni. Sto­ga je ri­zik za si­gur­nost iz­ra­zi­to ni­zak. Upo­ra­bom pra­vih ala­ta kar­ti­ce mo­gu za­mi­je­ni­ti go­to­vi­nu u bi­lo ko­jem ter­nut­ku, bi­lo da je ri­ječ o de­bit­noj ili kre­dit­noj kar­ti­ci. U Hr­vat­skoj pos­to­ji iz­u­zet­no si­gur­na in­fras­truk­tu­ra. Na­ime, vi­še od 80 pos­to kar­ti­ca ima ugra­đen čip, što je ja­ko vi­so­ka ra­zi­na si­gur­nos­ti tran­sak­ci­ja. Mo­guć­nos­ti za pri­je­va­ru u Hr­vat­skoj su znat­no ma­nje ne­go u ve­ći­ni ze­ma­lja.

Ka­ko je fi­nan­cij­ska kri­za utje­ca­la na Vi­si­no uprav­lja­nje ri­zi­ci­ma?

Mno­ge kom­pa­ni­je re­za­le su tro­ško­ve u odre­đe­nim seg­men­ti­ma pos­lo­va­nja, mi ni­smo. Da­pa­če, ulo­ži­li smo vi­še, po­go­to­vo u si­gur­nost. Na­rav­no da pos­to­ji odre­đen ri­zik u slu­ča­ju da ne- ka dr­ža­va pro­gla­si “de­fa­ult”, to je lo­še za gos­po­dar­stvo. Stvo­ri­li bi se pro­ble­mi u lik­vid­nos­ti, sto­ga pom­no pra­ti­mo i tak­va zbi­va­nja.

U Vi­si­nu iz­vje­šta­ju za dru­go tro­mje­se­čje sto­ji da su dr­ža­ve is­toč­ne Eu­ro­pe ima­le bo­lje re­zul­ta­te od os­ta­lih. Ima­ju­ći u vi­du kri­zu, ka­ko je doš­lo do tak­vih re­zul­ta­ta?

Pos­to­ji ne­ko­li­ko raz­lo­ga za ta­kav ishod. U ne­kim je dr­ža­va­ma ba­za ko­ris­ni­ka ma­la, sto­ga je re­la­ti­van rast pu­no ve­ći. U dr­ža­va u ko­ji­ma pak pos­to­ji pu­no ve­ći broj ko­ris­ni­ka rast je da­ka­ko pu­no ma­nji. Pri­mje­ri­ce, tak­vo je ame­rič­ko tr­ži­šte.

Na tom tr­ži­štu ne mo­že­te oče­ki­va­ti ve­ći rast za­to što ve­lik broj lju­di ko­ris­ti Vi­su. S dru­ge pak stra­ne pos­to­je br­zo­ras­tu­ća tr­ži­šta na ko­ji­ma je “plas­ti­ka” re­la­tiv­no sla­bo zas­tup­lje­na. Ko­ris­ni­ci u tim dr­ža­va­ma sve vi­še shva­ća­ju po­god­nos­ti kar­ti­ce u od­no­su na go­to­vi­nu. Ta­ko oni ko­ji se pr­vi put od­lu­če za kar­ti­cu vi­še je ko­ris­te za kup- nju ve­će vri­jed­nos­ti, pu­to­va­nja i slič­no. No pri­je 30 go­di­na nit­ko ne bi po­mis­lio da bi se kar­ti­ca mo­gla ko­ris­ti­ti za ma­le stva­ri kao što se da­nas ko­ris­ti u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma u Mc­Do­nal­d­su, na pri­mjer. Ko­li­ki će na kra­ju bi­ti rast, ovi­si o ban­ka­ma i nji­ho­voj ra­zvoj­noj po­li­ti­ci.

Ne­ke ana­li­ze go­vo­re o to­me da će do 2015. go­di­ne 15 pos­to svih tran­sak­ci­ja ići mobitelom. Sla­že­te li se s ti­me?

Teh­no­lo­gi­ja ko­ja se ko­ris­ti mo­bil­nom te­le­fo­ni­jom pos­ta­je sve važ­ni­ji seg­ment na­šeg pos­lo­va­nja. Ko­li­ko će se ta vr­sta teh­no­lo­gi­je “uko­ri­je­ni­ti” me­đu ko­ris­ni­ci­ma, ovi­si od dr­ža­ve do dr­ža­ve. Ali to je sva­ka­ko sre­diš­nji dio na­še stra­te­gi­je ra­zvo­ja. Htje­li bi­smo da taj seg­ment i da­lje ras­te te da u to­me pos­ta­ne­mo svjet­ski li­de­ri.

Ko­li­ko bi bi­lo is­pla­ti­vo ula­ga­ti u bi­ome­trij­sku teh­no­lo­gi­ju u od­no­su na sa­daš­nja ula­ga­nja u teh­no­lo­gi­ju na­mi­je­nje­nu mo­bi­te­li­ma?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.