Po­uz­dan fi­nan­cij­ski os­lo­nac u sva­koj

HPB pos­lov­ne kar­ti­ce Mo­gu­će li­mi­ti­ra­nje dnev­ne i 30-dnev­ne po­troš­nje za sva­kog ko­ris­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - Ufokusu -

Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka po­du­zet­ni­ci­ma i pos­lov­nim su­bjek­ti­ma nu­di tri pos­lov­ne kar­ti­ce – de­bit­nu VI­SA Bu­si­ness elec­tron te kre­dit­ne VI­SA Bu­si­ness i VI­SA Bo­nus plus kar­ti­cu. Ras­po­la­ga­nje sred­stvi­ma na tran­sak­cij­skom ra­ču­nu 24 sa­ta dnev­no, jed­nos­tav­no i prak­tič­no uprav­lja­nje tro­ško­vi­ma te naj­vi­ši stu­panj si­gur­nos­ti i za­šti­te od zlo­upo­ra­be sa­mo su ne­ke od po­god­nos­ti ko­je HPB VI­SA kar­ti­ce omo­gu­ću­ju svo­jim ko­ris­ni­ci­ma.

VI­SA Bu­si­ness elec­tron kar­ti­ca gla­si na ime ko­ris­ni­ka, a ve­za­na je uz tran­sak­cij­ski ra­čun pos­lov­nog su­bjek­ta ko­jeg te­re­ti od­mah na­kon uči­nje­ne tran­sak­ci­je, od­nos­no bez od­go­de pla­ća­nja. Ova kar­ti­ca omo­gu­ću­je bez­go­to­vin­sko pla­ća­nje na pro­daj­nim mjes­ti­ma u zem­lji i ino­zem­s­tvu, po­di­za­nje go­to­vi­ne na ban­ko­ma­ti­ma ban­ke, po­log dnev­nog utr­ška i upla­te pu­tem EFTPOS ter­mi­na­la u svim pos­lov­ni­ca- ma ban­ke i ve­ći­ni po­štan­skih ure­da, kup­nju pu­tem in­ter­ne­ta te kup­nju GSM bo­no­va na ban­ko­ma­ti­ma ban­ke. Kar­ti­ca se iz­da­je bez na­pla­te upis­ni­ne i čla­na­ri­ne za ci­je­lo vri­je­me ko­ri­šte­nja kar­ti­ce.

VI­SA Bu­si­ness kre­dit­na kar­ti­ca svo­jim ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ću­je od­go­du pla­ća­nja tro­ško­va bez na­pla­te ka­ma­te. Tro­ško­vi se ot­pla­ću­ju jed­nom mje­seč­no, u ci­je­los­ti, iz­rav­no s tran­sak­cij­skog ra­ču­na ko­ris­ni­ka. Ova kre­dit­na kar­ti­ca sma­nju­je ukup­ne tro­ško­ve bu­du­ći da tran­sak­ci­je kar­ti­com osi­gu­ra­va­ju pra­vo na od­bi­tak pret­po­re­za. Uz to, kar­ti­ca omo­gu­ću­je li­mi­ti­ra­nje dnev­ne i 30-dnev­ne po­troš­nje za sva­kog ko­ris­ni­ka te po­di­za­nje go­to­vi­ne i ku­po­vi­nu GSM bo­no­va na ban­ko­ma­ti­ma HPB-a.

VI­SA Bo­nus plus uz sve pred­nos­ti re­vol­ving kar­ti­ce, po­put mje­seč­ne ot­pla­te odre­đe­nog pos­tot­ka ukup­nih tro­ško­va nu­di po­seb­nu mo­guć­nost po­vra­ta di­je­la po- tro­še­nog iz­no­sa. Pos­to­tak po­vra­ta ovi­si o iz­no­su po­troš­nje, pri če­mu ve­ća po­troš­nja zna­či ujed­no i ve­ći pos­to­tak iz­no­sa (bo­nus) ko­ji će bi­ti vra­ćen ko­ris­ni­ku. Bo­nus se obra­ču­na­va na sva bez­go­to­vin­ska pla­ća­nja na pro­daj­nim mjes­ti­ma, upla­ću­je se di­rek­t­no na pos­lov­ni ra­čun kli­jen­ta, a mo­že iz­no­si­ti do je­dan pos­to po­tro­še­nog iz­no­sa. VI­SA Bo­nus plus pri­hva­će­na je u ci­je­lom svi­je­tu i njo­me kli­jen­ti mo­gu obav­lja­ti sva bez­go­to­vin­ska pla­ća­nja na pro­daj­nim mjes­ti­ma, po­di­za­ti go­to­vi­nu na ban­ko­ma­ti­ma i POS ure­đa­ji­ma te ku­po­va­ti GSM bo­no­ve. Vi­sa Bo­nus plus omo­gu­ću­je li­mi­ti­ra­nje ukup­ne po­troš­nje, kao i dnev­ne i mje­seč­ne po­troš­nje za sva­kog ko­ris­ni­ka, a sve uz pot­pu­nu kon­tro­lu nad uči­nje­nim tro­ško­vi­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.