Čip kao jam­s­tvo si­gur­nos­ti tran­sak­ci­je

Pri­je­va­re U Eu­ro­pi je 0,05 pos­to tran­sak­cij­skih pri­je­va­ra, od­nos­no pet cen­ti na sva­kih sto do­la­ra je ukra­de­no

Poslovni Dnevnik - - Kartičarska Industrija -

Ot­ka­da je pri­je ne­što vi­še od 60 go­di­na upo­tri­jeb­lje­na pr­va kar­ti­ca, što je bi­lo u jed­nom res­to­ra­nu, na­kon če­ga je os­no­van Di­ners Club, mno­gi že­le nad­mu­dri­ti kar­ti­ča­re i pri­je­va­rom se na br­zi­nu obo­ga­ti­ti.

Pr­va ban­kov­na kar­ti­ca pred­stav­lje­na je 1958. go­di­ne, pa je to ujed­no i po­če­tak ere u ko­joj go­to­vi­na gu­bi pri­mat i do­mi­na­ci­ju.

Iako ni go­to­vi­na ni­je ima­la “sre­će” s kri­vo­tvo­re­njem, kar­ti­ce su ipak da­le­ko vi­še na me­ti pri­je­va­ra, po­go­to­vo u ovo vri­je­me vi­so­kih teh­no­lo­gi­ja u ko­jem se “kre­ativ­nost” u pri­je­va­ra­ma sva­kod­nev­no go­to­vo eks­po­nen­ci­jal­no ši­ri. Sto­ga kar­ti­ča­ri sva­ke se­kun­de mo­ra­ju ima­ti oči ši­rom otvo­re­ne ka­ko bi svo­je kli­jen­te i korisnike za­šti­ti­li od pri­je­va­ra i kra­đe. Jer ako kar­ti­čar ne pru­ža vi­so­ku si­gur­nost, mo­že za­bo­ra­vi­ti da će ika­da vi­še pos­lo­va­ti. Či­nje­ni­ca je da net­ko uvi­jek na­đe na­čin ka­ko se “pro­vu­ći” kroz si­gur­nos­ni sus­tav kar­ti­ča­ra. Pre­ma Vi­si­nim po­da­ci­ma taj je trend, do­du­še, u po­s­ljed­njih go­to­vo dva­de­set go­di­na u stal­nom opa­da­nju.

Pro­ma­tra­ju­ći po svjet­skim re­gi­ja­ma, naj­si­gur­ni­ja je AP & CEMEA. U toj je re­gi­ji, na sva­kih sto do­la­ra ko­ji su bi­li u tran­sak­ci­ji, ma­nje od pet cen­ti pri­je­va­ra. Vi­si­ni po­da­ci go­vo­re da je od ožuj­ka 2010. do ožuj­ka 2011. taj trend pao s tri na dva cen­ta na sto do­la­ra. U Eu­ro­pi je 0,05 pos­to pri­je­va­ra u tran­sak­ci­ja­ma, od­nos­no pet cen­ti na sva­kih sto do­la­ra.Broj pri­je­va­ra u Eu­ro­pi je u pa­du zbog pre­ba­ci­va­nja na čip. Za­što je čip si­gur­ni­ji od obič­nog sli­pa? Iako obo­je ima­ju je­dins­tven elek­tro­nič­ki kod ko­ji ima sva­ka kar­ti­ca, po­seb­nost či­pa je da ima kod ko­ji se mi­je­nja. Ka­da se pri to­me do­da­ju i no­ve teh­no­lo­gi­je, si­gur­nost pos­ta­je go­to­vo bes­pri­je­kor­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.