Fon­do­vi bi ula­ga­li u di­oni­ce, u fo­ku­su Azi­ja, Bra­zil i Ki­na

Fon­dov­ska in­dus­tri­ja Su­di­oni­ci me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je u Spli­tu po­ru­či­li:

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije - TIN BA­ŠIĆ/VLM

RRo­ba i di­oni­ce u idu­ćih bi go­di­nu da­na tre­ba­le ima­ti bo­lje po­vra­te na ula­ga­nja, ka­zao je Chris­ti­an Mu­el­ler, stra­teg u Gol­d­man Sac­h­su obe, di­oni­ce i go­to­vi­na su imo­vi­na u ko­ju bi u idu­ćih go­di­nu da­na ak­te­ri fon­dov­ske in­dus­tri­je naj­ra­di­je ula­ga­li. Re­zul­tat je to an­ke­te na jed­nom od pa­ne­la pe­te Me­đu­na­rod­ne kon­fe­ren­ci­je fon­dov­ske in­dus­tri­je u Spli­tu u ko­ju se uklju­či­lo 220 su­di­oni­ka. “Ro­be i di­oni­ce u idu­ćih bi go­di­nu da­na tre­ba­le ima­ti bo­lje po­vra­te na ula­ga­nja, a inves­ti­to­ri će se vi­še fo­ku­si­ra­ti na br­zo­ras­tu­ća tr­ži­šta i Azi­ju, a ne na Euro­pu i Ame­ri­ku”, ka­zao je Chris­ti­an Mu­el­ler, sta­ri­ji stra­teg za por­t­fe­lje europ­skih di­oni­ca u Gol­d­man Sac­h­su.

Na 'me­ti' euro­zo­na i SAD

Pre­da­va­či na kon­fe­ren­ci­ji pre­te­ži­to su se fo­ku­si­ra­li na tur­bu­len­ci­je u Eu­ro­pi i SAD-u te na po­ten­ci­jal­ne po­s­lje­di­ce ko­je će us­li­je­di­ti ako se tak­va si­tu­aci­ja ubr­zo ne ri­je­ši. Na­rav­no, ni Hr­vat­ska ni­je iz­u­ze­ta od ne­ga­tiv­nih utje­ca­ja iz ino­zem­s­tva.

“Stra­ni tren­do­vi utje­ču na Hr­vat­sku, pr­vens­tve­no na tr­ži­šte ka­pi­ta­la. Di­oni­ce su pa­le, ali se u pot­pu­nos­ti ne kre­ću u skla­du sa stra­nim tren­do­vi­ma. Ka­da je va­ni ras­lo, do­ma­će vri­jed­nos­ni­ce ni­su ras­le, a kad va­ni pa­da­ju i do­ma­će pa­da­ju”, ka­že Pe­tar Vlaić, čel­nik Er­ste Pla­vog OMF-a. Is­ti­če ka­ko je stra­ni utje­caj vid­ljiv i na po­ras­tu hr­vat­skog za­du­ži­va­nja. “Ka­ma­te na za­du­ži­va­nje su po­ras­le. Ta­ko­đer ako u svi­je­tu po­nov­no do­đe do re­ce­si­je, to će du­go­roč­no ima­ti im­pli­ka- ci­je na na­še re­al­no gos­po­dar­stvo. No ni­sam pe­si­mist. Mis­lim da će se si­tu­aci­ja sta­bi­li­zi­ra­ti, da će se na­pra­vi­ti po­zi­tiv­ni ko­ra­ci u sta­bi­li­za­ci­ji europ­ske mo­ne­tar­ne uni­je te da će se kri­za smi­ri­ti”, za­klju­čio je Vlaić. Mis­lav Ma­tej­ka, glav­ni stra-

P. Vlaić

Er­ste Pla­vi teg za ula­ga­nja u europ­ske di­oni­ce u JP Mor­ga­nu, ka­zao je ka­ko tre­nut­ne vri­jed­nos­ti di­oni­ca uka­zu­ju ka­ko se u idu­ćem raz­dob­lju is­pla­ti ula­ga­ti u te vri­jed­nos­ne pa­pi­re, po­go­to­vo u one iz br­zo­ras­tu­ćih tr­ži­šta kao što su Bra­zil ili Ki­na. Upo­zo­rio je ka­ko u raz­dob­lju ove kri­ze vri­jed­nost go­to­vo sve imo­vi­ne za­bi­lje­ži­la pad, osim u dr­žav­nim obvez­ni­ca­ma.

No­ve opas­nos­ti

To, ka­že, go­vo­ri o po­ten­ci­jal­noj opas­nos­ti za ula­ga­če jer po­ja­ča­na in­fla­ci­ja ili de­fla­ci­ja mo­gu uz­ro­ko­va­ti još ve­će po­re­me­ća­je. Svi pre­da­va­či upo­zo­ri­li su ka­ko sta­tis­tič­ki po­ka­za­te­lji uka­zu­ju na iz­ra­zi­to ve­li­ku ne­si­gur­nost na tr­ži­šti­ma. Po­se­bi­ce su is­ti­ca­li pad kre­di­bi­li­te­ta po­li­ti­ča­ra ko­ji ni­su us­pje­li uvje­ri­ti inves­ti­to­re da ima­ju si­tu­aci­ju pod kon­tro­lom.

“Ame­rič­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja je Eu­rop­lja­ni­ma odr­žao lek­ci­ju o dr­žav­nim fi­nan­ci­ja­ma, no re­če­no mu je da se ne mi­je­ša. To je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na bi­lo ne­za­mis­li­vo“, is­tak­nuo je Ber­nd We­idens­te­iner, ana­li­ti­čar u Com­mer­z­ban­ku.

PIXSELL

Tre­nut­ne vri­jed­nos­ti di­oni­ca uka­zu­ju ka­ko se is­pla­ti ula­ga­ti u te vri­jed­nos­ne pa­pi­re, ka­že Mis­lav Ma­tej­ka, glav­ni stra­teg za ula­ga­nja u europ­ske di­oni­ce u JP Mor­ga­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.