Gr­ci mo­ra­ju pris­ta­ti na 100.000 ot­ka­za

Europ­ski ul­ti­ma­tum Is­pla­ta os­tat­ka me­đu­na­rod­ne fi­nan­cij­ske po­mo­ći uvje­tu­je se i mo­ra­to­ri­jem na no­va za­poš­lja­va­nja u idu­ćih 20 mje­se­ci ka­ko bi se obuz­dao rast de­fi­ci­ta

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije - MA­RI­NA BILUŠ

Že­li l i osi­gu­ra­ti is­pla­tu os­tat­ka me­đu­na­rod­ne po­mo­ći ko­ja joj je odo­bre­na proš­le go­di­ne ka­ko bi se za­us­ta­vi­la duž­nič­ka kri­za, grč­ka će vla­da mo­ra­ti ot­pus­ti­ti čak 100.000 za­pos­le­nih u jav­nom sek­to­ru. To je, pi­še Re­uters, je­dan od broj­nih re­zo­va ko­je od te zem­lje zah­ti­je­va­ju nje­zi­ni kre­di­to­ri - euro­zo­na, Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka i Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond.

Pre­mi­jer ne­će u SAD

Zah­tjev kre­di­to­ra o 20.000 no­vih ot­ka­za us­li­je­di­lo je na­kon što je od­go­đe­na is­pla­ta osam mi­li­jar­di eura te­ške pro­tu­kriz­ne tran­še Uvje­ra­va­ju da u tre­nut­ku ka­da je ban­krot Ate­ne ite­ka­ko iz­vjes­tan, vi­še ni­je do­volj­no što je Grč­ka već pri­je obe­ća­la sre­za­ti boj za­pos­le­nih u jav­nom sek­to­ru za 80.000 lju­di.

Ul­ti­ma­tum o 20.000 no­vih ot­ka­za us­li­je­dio je na­kon što je od­go­đe­na is­pla­ta osam mi­li­jar­di eura te­ške pro­tu­kriz­ne tran­še i to zbog to­ga što Atena ni­je us­pje­la is­pu­ni­ti mje­re na ko­je se obve­za­la ka­da su do­go­va­ra­ni me­đu­na­rod­ni pa­ke­ti po­mo- ći. O oz­bilj­nos­ti si­tu­aci­je svje­do­či i po­da­tak da je grč­ki pre­mi­jer Ge­or­ge Pa­pan­dre­ou od­go­dio po­sjet Ame­ri­ci.

Uči­nio je to ka­ko bi u po­ne­dje­ljak ipak os­tao u svo­joj zem­lji jer je za taj dan za­ka­za­na te­le­fon­ska kon­fe­ren­ci­ja nje­go­va mi­nis­tra fi­nan­ci­ja s in­s­pek­to­ri­ma MMF-a i EU, ko­ji do za­klju­če­nja iz­da­nja ni­je bio za­vr­šen.

Oni su “pro­češ­lja­li” sve mje­re ko­je je Grč­ka poduzela ra­di obuz­da­va­nja div­lja­nja pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta ili, toč­ni­je re­če­no, sve što ni­je us­pje- la na­pra­vi­ti da dr­žav­ne fi­nan­ci­je do­ve­de u red. In­s­pek­to­re ni­je pre­tje­ra­no umi­ri­la naj­a­va uvo­đe­nja no­vog grč­kog po­re­za na ne­kret­ni­ne jer tvr­de da na­jav­lje­na ušte­da od sve­ga dvi­je mi­li­jar­de eura po toj stav­ci ni iz­da­le­ka ni­je do­volj­na da se spri­je­či bu­ja­nje duž­nič­ke kri­ze u toj zem­lji.

No­vi po­re­zi?

Ma­sov­ni ot­ka­zi u jav­noj upra­vi sto­ga su još je­dan uvjet, a uz nje­ga su kre­di­to­ri za­tra­ži­li i da se u Grč­koj uve­de za­bra­na za­poš­lja­va­nja i to ba­rem u

Bob Traa

MMF idu­ćih 20 mje­se­ci. Na­ga­đa se da bi čel­ni­ci euro­zo­ne, ECB-a i MMF-a od Grč­ke mo­gli za­tra­ži­ti i broj­ne dru­ge mje­re šted­nje, a mno­ge od njih tre­ba­le bi na­vod­no uklju­či­va­ti i no­va po­rez­na op­te­re­će­nja.

“Lop­ta je sa­da na grč­kom te­re­nu, pro­ved­ba mje­ra j e ključ­na”. Tim je ri­je­či­ma Bob Traa, pred­stav­nik Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da u Ate­ni, Gr­ci­ma de­fac­to po­ru­čio da ih od ban­kro­ta nit­ko ne­će mo­ći spa­si­ti ako se na­po­kon ne pri­hva­te bol­nih re­zo­va. Ipak, da ba­rem ma­lo umi­ri ten­zi­je do­dao je ka­ko “ite­ka­ko pos­to­ji do­bra vo­lja da se Grč­koj da još ma­lo vre­me­na da is­pu­ni obe­ća­nja”.

Da se obe­ća­no na­pros­to mo­ra pro­ves­ti i u prak­si priz­nao je ju­čer uoči spo­me­nu­te te­le­fon­ske kon­fe­ren­ci­je i grč­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Even­ge­los Ve­ni­ze­los.

Mo­ra­mo iz­bje­ći ucje­ne

“Re­ce­si­ji us­pr­kos mi na­pros­to mo­ra­mo idu­će go­di­ne os­tva­ri­ti ve­će pri­ho­de od ra­sho­da pri­je ro­ka is­pla­te ka­ma­ta na du­go­ve. Re­za­nje pro­ra­čun­ske po­troš­nje je naš klju­čan cilj za 2012. go­di­nu ka­ko bi­smo us­pje­li iz­bje­ći ucje­ne i po­ni­že­nja na me­đu­na­rod­noj ra­zi­ni”, upo­zo­rio je grč­ki mi­nis­tar Even­ge­los Ve­ni­ze­los.

EPA

Grč­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Even­ge­los Ve­ni­ze­los obe­ćao je sre­za­ti po­troš­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.