Pri­je­voz auto­mo­bi­la sve bo­lji po­sao za bro­da­re

Nje­mač­ki iz­voz Ko­li­ko je va­žan iz­voz auto­mo­bi­la i pri­je­voz mo­rem vi­di se na pri­mje­ru nje­mač­kih lu­ka Bre­men i Bre­mer­ha­ven kroz ko­je je u pr­vih šest mje­se­ci iz­ve­ze­no bli­zu mi­li­jun vo­zi­la Gost ko­men­ta­tor

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

Čim se si­tu­aci­ja u ne­kom sek­to­ru po­mor­stva po­pra­vi, bro­do­vi tog sek­to­ra ne­ra­do se ša­lju u re­za­li­šta jer bro­da­ri s nji­ma od­lič­no za­ra­đu­ju. Ta­kav je slu­čaj i s bro­do­vi­ma za pri­je­voz auto­mo­bi­la i os­ta­lih po­kret­nih sred­sta­va ko­ji se naj­češ­će svo­de pod za­jed­nič­ko ime, ro-ro bro­do­vi.

Do ruj­na ove go­di­ne sve­ga je če­tr­de­se­tak bro­do­va te vr­ste otiš­lo u re­za­li­šte za raz­li­ku od proš­le go­di­ne kad je njih oko 120 za­vr­ši­lo u re­za­li­štu ili go­di­nu ra­ni­je čak vi­še od 160. Za­nim­lji­vo je da su tri vo­de­ća ja­pan­ska bro­da­ra sko­ro 40 svo­jih ro­ro bro­do­va pos­la­li u re­za­li­šte u 2009. go­di­ni, a ove go­di­ne sa­mo dva.

Pri­pre­me za po­ve­ćan pri­je­voz

U zlat­nim go­di­na­ma za po­mor­stvo (2007.-2008.) u re­za­li­štu je za­vr­ši­lo sve­ga dva­de­se­tak bro­do­va te vr­ste. U re­za­li­šte od­la­ze uglav­nom ro-ro bro­do­vi sta­ri­ji od 30 go­di­na, a ci­je­ne po to­ni praz­nog bro­da su u od­no­su na one od pri­je dvi­je go­di­ne znat­no po­ras­le. Pri­je dvi­je go­di­ne bro­da­ri su do­bi­va­li oko 200 do­la­ra po to­ni praz­nog bro­da, a po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci i 550 do­la­ra, što je sva­ka­ko zna­čaj­na raz­li­ka.

Na prak­tič­nom pri­mje­ru mo­že se sli­ko­vi­to ra­zu­mje­ti ta oči­ta raz­li­ka. Na­ime, pri­je dvi­je go­di­ne za ro­ro brod ka­pa­ci­te­ta tri ti­su­će auto­mo­bi­la mo­gli ste do­bi­ti od re­za­li­šta ma­nje od dva mi­li­ju­na do­la­ra, a da­nas vi­še od 5,2 mi­li­ju­na. Oče­ku­je se da će ove go­di­ne u ne­kom od re­za­li­šta ukup­no za­vr­ši­ti vi­še od 60 ro­ro bro­do­va. Tre­nut­no naj­o­mi­lje­ni­ja des­ti­na­ci­ja bro­do­vi­ma na nji­ho­vom zad­njem pu­to­va­nju je In­di­ja, no čim se si­tu­aci­ja s ban­gla­de­škim re­za­li­šti-

DR. SC. IVI­CA TIJARDOVIĆ struč­njak za po­mor­stvo, autor je knji­ge 'Prac­ti­cal Ship Sta­bi­lity' i broj­nih struč­nih čla­na­ka u svjet­skim po­mor­skim ča­so­pi­si­ma

je­či­ma, proš­le je go­di­ne čis­ta za­ra­da iz­no­si­la 150 mi­li­ju­na eura. Ovaj bro­dar stal­no na­ru­ču­je bro­do­ve a ro-ro bro­do­vi su mu spe­ci­jal­nost, i pri to­me je za­nim­lji­vo da se ne upu­šta u bor­bu za pri­je­voz na azij­skom tr­ži­štu s ve­li­kim kom­pa­ni­ja­ma, već bi­ra ona tr­ži­šta ko­ja ni­su dru­gi­ma to­li­ko in­te­re­sant­na. Bro­do­ve gra­di upra­vo za tu svr­hu, što je oprav­da­lo pos­lov­nu stra­te­gi­ju ovog bro­da­ra.

Ova pri­vat­na kom­pa­ni­ja sa sje­di­štem u Na­pu­lju os­no­va­na je 1947. i spe­ci­ja­li­zi­ra­la se u pri­je­vo­zu auto­mo­bi­la i dru­gih pri­je­voz­nih sred­sta­va, kon­tej­ne­ra i put­ni­ka. Za­hva­lju­ju­ći ro-ro li­ni­ji iz­me­đu Ita­li­je i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je Gri­mal­di se ra­zvio u snaž­nog bro­da­ra ko­ji da­nas odr­ža­va li­ni­je iz­me­đu Sre­do­zem­lja, sje­ver­ne Eu­ro­pe, za­pad­ne Afri­ke i Juž­ne Ame­ri­ke. Proš­le je go­di­ne ovaj bro­dar pre­ve­zao vi­še od 2,7 mi­li­ju­na put­ni­ka.

Uski krug pro­izvo­đa­ča

Ko­li­ko je va­žan iz­voz auto­mo­bi­la i pri­je­voz mo­rem mo­že se vi­dje­ti na pri­mje­ru nje­mač­kih lu­ka Bre­men i Bre­mer­ha­ven kroz ko­je je u pr­vih šest mje­se­ci iz­ve­ze­no bli­zu mi­li­jun vo­zi­la, toč­ni­je oko 968.000, na op­ću ra­dost nje­mač­ke auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je ko­ja da­nas tra­ži bli­zu 80.000 in­že­nje­ra, jer mno­gi in­že­nje­ri od­la­ze u mi­ro­vi­nu, a in­te­res Ni­je­ma­ca za teh­nič­ku stru­ku ni­je vi­še kao što je bio.

Sa­mo su u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne Ni­jem­ci iz­vez­li vi­še od 2,6 mi­li­ju­na auto­mo­bi­la, a u sr­p­nju čak bli­zu 350 ti­su­ća. U ovom tre­nut­ku sa­mo če­ti­ri dr­ža­ve gra­de bro­do­ve za pri­je­voz auto­mo­bi­la. Naj­vi­še ih se gra­di u Ja­pa­nu (35), za­tim u Ki­ni (21) i Juž­noj Ko­re­ji (14) te u Vi­jet­na­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.