ZA PRI­JE­VOZ AUTO­MO­BI­LA

Poslovni Dnevnik - - Komentari -

ma sta­bi­li­zi­ra, ta zem­lja će po­nov­no pos­ta­ti atrak­tiv­na za mno­ge bro­da­re. Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve su je­dan od ve­ćih uvoz­ni­ka ja­pan­skih auto­mo­bi­la, a upra­vo se bro­do­vi za pri­je­voz auto­mo­bi­la bri­nu o dos­ta­vi ja­pan­skih auto­mo­bi­la ame­rič­kom tr­ži­štu.

U lu­ci Long Be­ach u Ka­li­for­ni­ji ja­pan­ski auto­mo­bil­ski div Toyo­ta ima osi­gu­ran pros­tor na ko­jem se tre­nut­no mo­že go­diš­nje smjes­ti­ti do 300.000 auto­mo­bi­la za slje­de­ćih dva­de­set go­di­na, što je lu­ci omo­gu­ći­lo pri­hod od 240 mi­li­ju­na do­la­ra.

Ve­li­ki uvoz­nik stra­nih auto­mo­bi­la je sva­ka­ko Ki­na, ko­ja je u pr­voj po­lo­vi­ci ove go­di­ne u od­no­su na is­to raz­dob­lje proš­le go­di­ne uvez­la 36% vi­še auto­mo­bi­la.

Zna­či da je Ki­na uvez­la bli­zu 400 ti­su­ća auto­mo­bi­la, od to­ga 34% sred­nje kla­se, a čak 37% su auto­mo­bi­li vi­še kla­se (116% vi­še ne­go proš­le go­di­ne, gdje BMW i Mer­ce­des do­mi- ni­ra­ju), što zna­či da ki­ne­ski stan­dard ni­je vi­še ona­ko ni­zak kao što mno­gi za­miš­lja­ju. Za po­ve­ća­ni pri­je­voz auto­mo­bi­la oz­bilj­no se pri­pre­ma ja­pan­ski bro­dar Nip­pon Yu­sen Ka­isha ko­ji na­mje­ra­va inves­ti­ra­ti dvi­je i pol mi­li­jar­de do­la­ra u slje­de­ćih šest go­di­na da bi ka­pa­ci­tet svo­je flo­te po­ve­ćao za 13%. Ja­pan­ci na­mje­ra­va­ju ove go­di­ne pre­ves­ti vi­še od tri mi­li­ju­na auto­mo­bi­la.

U pr­vom tro­mje­se­čju je broj pre­ve­ze­nih auto­mo­bi­la kod ovog bro­da­ra bio za 20% ma­nji zbog nuk­le­ar­ne tra­ge­di­je iz ožuj­ka ove go­di­ne, no do kra­ja go­di­ne si­tu­aci­ja s pri­je­vo­zom će se pot­pu­no sta­bi­li­zi­ra­ti. Do kra­ja 2016. ovaj bro­dar na­mje­ra­va pre­ves­ti bli­zu če­ti­ri mi­li­ju­na auto­mo­bi­la go­diš­nje s oko 130 bro­do­va u od­no­su na da­naš­njih 115.

Tak­ti­ka Gri­mal­di­ja

I dru­gi ja­pan­ski bro­dar MOL ras­po­la­že sa 114 bro­do­va za pri­je­voz auto­mo­bi­la ko­ji su proš­le go­di­ne pre­vez­li oko 3,5 mi­li­ju­na vo­zi­la. Oko 40% bro­do­va je u vlas­niš­tvu MO­La a os­ta­li su unajm­lje­ni.

U ovom kon­tek­s­tu tre­ba spo­me­nu­ti i naš Ulja­nik ko­ji je bro­da­ru Gri­mal­di ove go­di­ne već is­po­ru­čio dva ro-ro bro­da, tj. vi­še­na­mjen­ska bro­da za pri­je­voz auto­mo­bi­la, ka­mi­ona i kon­tej­ne­ra. Ovaj je bro­dar zas­lu­žu­je po­seb­nu po­zor­nost u ro-ro tran­s­por­tu.

Gri­mal­di je u 2008. os­tva­rio pri­hod od pos­lo­va­nja od oko 2,5 mi­li­jar­di eura, go­di­nu kas­ni­je 2,1, a proš­le go­di­ne 2,3 mi­li­jar­de eura. Dru­gim ri-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.