Pi­rat­ska stran­ka ko­ja tra­ži bes­pla­tan in­ter­net uš­la u Ber­lin­ski se­nat

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

So­ci­jal­de­mo­krat­ska stran­ka Nje­mač­ke (SPD) po­bi­je­di­la je na re­gi­onal­nim iz­bo­ri­ma za par­la­ment sa­vez­ne po­kra­ji­ne - gra­da Ber­li­na, a pre­ma pr­vim iz­laz­nim an­ke­ta­ma dru­ga po bro­ju osvo­je­nih gla­so­va je Kr­š­ćan­sko de­mo­krat­ska uni­ja (CDU) kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel iza ko­je sli­je­di stran­ka Ze­le­nih. Ula­zak u lo­kal­ni par­la­ment us­pio je i Pi­rat­skoj stran­ci dok Li­be­ral­no de­mo- krat­ska stran­ka (FDP) slje­de­ćih pet go­di­na ne­će bi­ti zas­tup­lje­na. Naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje iz­bo­ra za Ber­lin­ski se­nat je us­pjeh Pi­rat­ske stran­ke sa 8,5 pos­to gla­so­va, ko­joj je ovo pr­vi ula­zak u ne­ki od po­kra­jin­skih par­la­ma­na­ta u Nje­mač­koj. Stran­ka, ko­ja je u Nje­mač­koj služ­be­no re­gis­tri­ra­na 2006., tra­ži bes­pla­tan be­žič­ni in­ter­net i jav­ni pri­je­voz, te pra­vo gla­sa za sve nje­mač­ke dr­žav­lja­ne sta­ri­je od 14 go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.