U Du­brov­ni­ku od uta­pa­nja is­pred ho­te­la spa­še­no pet oso­ba

Poslovni Dnevnik - - Burze&financije -

Na pla­ži is­pred ho­te­la Li­ber­tas Rixos u po­ne­dje­ljak uju­tro odvi­ja­la se pra­va dra­ma ka­da je u more pa­la goš­ća šved­ske na­ci­onal­nos­ti. U po­moć joj je pri­sko­či­lo još dvo­je gos­ti­ju, ali zbog vi­so­kih va­lo­va od 4 do 5 me­ta­ra ni­su mo­gli iz­a­ći na kop­no, pa su u more sko­či­la još dva dje­lat­ni­ka ho­te­la Li­ber­tas. Ka­ko ni­su us­pje­li iz­a­ći na oba- lu u ak­ci­ju spa­ša­va­nja uklju­či­la se i Luč­ka ka­pe­ta­ni­ja Du­brov­nik i na­kon ne­što vi­še od sat vre­me­na brod “Dan­če” us­pio je iz­vu­ći svih pe­te­ro iz mo­ra. In­ter­ven­ci­ja se, uz vi­so­ke va­lo­ve, odvi­ja­la 40 me­ta­ra od oba­le. Na­kon ukr­ca­ja na brod svi su pre­ba­če­ni u sta­ru grad­sku lu­ku Du­brov­nik gdje im je pru­že­na me­di­cin­ska po­moć.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.